Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

PONUKA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre je vysokoškolským pracoviskom, ktoré zabezpečuje výchovu budúcich učiteľov technických predmetov hlavne učiteľov predmetu Technika a Technická výchova pre II. stupeň ZŠ. Vo svojich vzdelávacích aktivitách sa katedra orientuje aj na širšiu verejnosť a to najmä na tých, ktorí sú schopní a adaptabilní orientovať sa v rôznych technických odboroch ako aj odboroch zameraných na bezpečnosť a hygienu práce. Štúdium jednotlivých odborov na katedre je zabezpečené sústavou permanentne inovovaných vzdelávacích predmetov.

UPOZORNENIE!
Termín podania prihlášky na štúdium na všetky bakalárske študijné programy na UKF je do 31. 3. 2016
Prihlášky a informácie: http://www.pf.ukf.sk – Prijímacie konanie

Čítať ďalej...