Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Atraktívna ponuka štúdia a kurzu!

V akademickom roku 2016/2017 Katedra techniky a informačných technológií ponúka

1. akreditované bakalárske a magisterské štúdium Technika v kombinácii s iným predmetom

(napr. Technika + Psychológia, Technika + Etická výchova, Technika + Informatika, Technika + Telesná výchova, Technika + Anglický jazyk a literatúra., Technika + Hudobné umenie, Technika + Náboženská výchova, Technika + Fyzika, Technika + Biológia, Technika + Chémia, a pod. https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/moznosti-studia-na-pf).

Aké výhody štúdium prináša?

  • Úplné vysokoškolské vzdelanie: Bc. a Mgr. (pre úspešných absolventov ponúkame možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu)
  • Absolvent dôkladne zvláda profesijné činnosti pre príslušný profesijný odbor a praktické profesijné zručnosti v konkrétnej oblasti praktického výcviku
  • Pozná a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnej profesijnej činnosti
  • Je spôsobilý vykonávať kompetencie odborného pracovníka pre oblasť PLC automatov a CNC strojov v priemyselnej praxi
  • Absolvent získa vedomosti zo všetkých oblastí techniky, z pedagogiky a psychológie
  • Absolvent získa uplatnenie v školstve, uplatnenie na pozícii stredného manažmentu vo firmách a organizáciách technického zamerania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba
Čítať ďalej...

PONUKA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre je vysokoškolským pracoviskom, ktoré zabezpečuje výchovu budúcich učiteľov technických predmetov hlavne učiteľov predmetu Technika a Technická výchova pre II. stupeň ZŠ. Vo svojich vzdelávacích aktivitách sa katedra orientuje aj na širšiu verejnosť a to najmä na tých, ktorí sú schopní a adaptabilní orientovať sa v rôznych technických odboroch ako aj odboroch zameraných na bezpečnosť a hygienu práce. Štúdium jednotlivých odborov na katedre je zabezpečené sústavou permanentne inovovaných vzdelávacích predmetov.

UPOZORNENIE!
Termín podania prihlášky na štúdium na všetky bakalárske študijné programy na UKF je do 31. 3. 2016
Prihlášky a informácie: http://www.pf.ukf.sk – Prijímacie konanie

Čítať ďalej...