Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Stredoškolská Technická Olympiáda - STO

Dňa 23.3.2022 sa na Katedre techniky a informačných technológií, Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uskutočnila Stredoškolská Technická Olympiáda - STO. Olympiáda sa uskutočnila hybridnou formou, to znamená, že študenti sa zúčastnili online ale aj prezenčne. Hlavným cieľom Stredoškolskej Technickej Olympiády, bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním. Študenti mali za úlohu odprezentovať svoju prácu, alebo projekt, ktorý spracovali na strednej škole vo forme ročníkovej práce, stredoškolskej odbornej činnosti, alebo vlastného projektu, ktorý súvisel s témou olympiády. Na olympiádu sa prihlásilo pätnásť študentov z celého Slovenska, ktorý prezentovali spolu 14 odborných prác v troch sekciách. Prvá sekcia sa zameriavala na elektrotechniku, druhá na služby a tretia na strojárstvo.
Čítať ďalej...

Celoštátne kolo Technickej olympiády 2019

Ďňa 3.5.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo Celoštátne kolo Technickej olympiády. Naša katedra sa intenzívne podieľala na jej organizácii a zabezpečení. Pracovníci našej katedry doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a Mgr. Ján Širka, PhD.  boli aj v hodnotiacej komisii.Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďaľšie zaujímavé podujatia.

oly1

Čítať ďalej...

Technická olympiáda 2015

V dňoch 5. – 6. 5. 2015 sa v priestoroch Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo 5. ročníka Technickej olympiády. Jeho organizátormi boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prišla účastníkov olympiády podporiť štátna tajomníčka Romana Kanovská.
Súťaže sa zúčastnili dvojice žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl z celého Slovenska, ktoré boli víťazmi v krajských kolách. V teoretickej časti písal každý zo súťažiacich test a potom už nasledovala praktická časť – práca v dvojiciach na projektoch podľa zadania.
Technická olympiáda je najmladšou predmetovou súťažou a medzi zaangažovanou učiteľskou verejnosťou je hodnotená veľmi pozitívne. Je nielen súťažou na podporu záujmu o techniku, ale aj systémom starostlivosti o talentovaných žiakov. Pozorovaním žiakov pri praktickej činnosti sa dá vybadať zanietenosť a pracovný zápal svedčiaci o záujme pre takýto druh činnosti. Práve táto zanietenosť žiakov núti organizátorov súťaže urobiť všetko pre úspešný priebeh ďalších ročníkov Technickej olympiády, na ktorých žiaci získajú základnú orientáciu v oblasti techniky a vzťah k technicky orientovaným odborom.

Odkaz na fotografie

Odkaz na video

Fotogaléria staršie ročníky Technickej olympiády:

Technická olympiáda 2014

Technická olympiáda 2013

Technická olympiáda 2012

Technická olympiáda 2011

Technická olympiáda 2010

Technická olympiáda 2009

Technická olympiáda 2008

Technická olympiáda 2007

Technická olympiáda 2006