Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií sa prezentovala na letnej škole medzinárodného projektu STEMkey v portugalskom Lisabone

Vyučovanie s koncepciou STEM predstavuje vzdelávanie, ktoré využíva prepojenie vedy, techniky, matematiky, inžinierstva a prírodných vied. Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej Fakulty UKF v Nitre sú súčasťou riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu STEMkey, ktorý za UKF vedie doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.  V rámci riešenia projektu sa v portugalskom Lisabone organizovala letná škola, kde sa budúci učitelia učili osvojiť si túto koncepciu pre výkon svojho budúceho povolania. Za KTIT PF UKF sa na letnej škole zúčastnili doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a študenti Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková, PaedDr. Erik Krajinčák a Tomáš Hegedús. Katedra pre letnú školu pripravila úlohu, v ktorej bolo potrebné vyriešiť čerpanie znečistenej vody ovládané pomocou mikrokontrolera BBC micro:bit, do pieskového filtra. Zadanie mali za úlohu vyriešiť účastníci letnej školy. Išlo o študentov z viacerých univerzít Európy, ktorí zadanú úlohu úspešne zvládli. Študenti a pedagógovia sa zároveň zúčastnili aktivít, ktoré pripravili členovia riešiteľského kolektívu z iných krajín EÚ (Nórsko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Česko, Chorvátsko, Slovinsko, Turecko, Dánsko, Cyprus....).
Čítať ďalej...

Erasmus+ spolupráca s Gruzínskom

UKF v rámci projektu Erasmus+ KA107 rozvíja spoluprácu s Gruzínskou Technickou Univerzitou.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre významným spôsobom rozvíja internacionalizáciu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu aj prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci grantovej schémy Erasmus+ KA107 (https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3976-uspesna-ziadost-erasmus-ka107) bol univerzite pridelený grant aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce s Gruzínskou technickou univerzitou v Tbilisi (GTU) a to na základe predchádzajúcich medzinárodných aktivít prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc., z Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre s touto partnerskou inštitúciou.
V nadväznosti na vysokú úroveň odbornosti partnerských inštitúcií v Gruzínsku v rámci výučby a výskumu obe univerzity realizujú výmenné mobility študentov – doktorandov, ako aj mobilitu zamestnancov (školenie a výučba), súčasťou ktorých je výmena odborných poznatkov a postupov medzi UKF a GTU prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít a interdisicplinárneho výskumu. Cieľom je sledovať trvalo udržateľný prínos v rámci predchádzajúcej spolupráce zavedenej infraštruktúry na prakticky orientovanú a kompetencie rozvíjajúcu výučbu niektorých technických oblastí za účelom modernizácie vzdelávacieho procesu na oboch partnerských univerzitách.
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty (doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo, PhD.) sa zúčastnili na oficiálnych rokovaniach  s predstaviteľmi fakulty, na ktorých boli prerokované možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce .
Čítať ďalej...

Oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi

Katedra techniky a informačných technológií

  • Spolupráca na koncipovaní medzinárodnej technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s partnermi v ČR (Západočeská univerzita Plzeň), Poľsku (RU Rzeszow, Pedagogická univerzita Krakow) a v Maďarsku (Univerzita v Péczi),
  • spolupráca na obhajobách rigoróznych prác, členstvo v skúšobných komisiách rigoróznych skúšok a obhajob doktorandských dizertačných prác - Poľsko (Pedagogická univerzita Krakow, Univerzita v Radome, RU v Rzeszowe), Česko (PU v Olomouci, ČVUT Praha, Univerzita H. Králové, Univerzita v Plzni), Ukrajina a Belgicko,
  • predbežné rokovania k uzavretiu bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a výskumu s univerzitami v Poľsku, Maďarsku, Česku a Belgicku,
  • spolupráca na príprave výskumných projektov s univerzitami v Česku, Belgicku, Ukrajine, Arménsku, Gruzinsku, v Poľsku a v Maďarsku,
  • spolupráca pri študentských mobilitách a doktorandskom štúdiu v Česku, v Poľsku a v Maďarsku,
  • spolupráca pri inovácii študijných programov s univerzitami v Poľsku a v Česku (PU Krakow, PU Olomouc),
  • spolupráca na riešení Tempus projektu s názvom Development of Embedded System Courses with Implementation of Inovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM –DESIRE pod číslom 544091-TEMPUS-1-2013-1BE-TEMPUS-JPCR, KU Leuven, Belgicko, THOMAS MORE UNIVERSITY COLLEGE, Mechelen, Belgicko.