Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2024/2025

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si Vás informovať, že UKF v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v rámci obľúbeného programu Erasmus – (krajiny EÚ alebo EHP) pre ZIMNÝ SEMESTER akademického roka 2024/2025.
Študenti (denné a externé štúdium) sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu štúdium do 19. apríla
  • mobilitu stáž do 10. mája
Zamestnanci sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu výučba do 31. mája
  • mobilitu školenie do 31. mája
Čítať ďalej...

Katedra techniky a informačných technológií sa prezentovala na letnej škole medzinárodného projektu STEMkey v portugalskom Lisabone

Vyučovanie s koncepciou STEM predstavuje vzdelávanie, ktoré využíva prepojenie vedy, techniky, matematiky, inžinierstva a prírodných vied. Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej Fakulty UKF v Nitre sú súčasťou riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu STEMkey, ktorý za UKF vedie doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.  V rámci riešenia projektu sa v portugalskom Lisabone organizovala letná škola, kde sa budúci učitelia učili osvojiť si túto koncepciu pre výkon svojho budúceho povolania. Za KTIT PF UKF sa na letnej škole zúčastnili doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a študenti Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková, PaedDr. Erik Krajinčák a Tomáš Hegedús. Katedra pre letnú školu pripravila úlohu, v ktorej bolo potrebné vyriešiť čerpanie znečistenej vody ovládané pomocou mikrokontrolera BBC micro:bit, do pieskového filtra. Zadanie mali za úlohu vyriešiť účastníci letnej školy. Išlo o študentov z viacerých univerzít Európy, ktorí zadanú úlohu úspešne zvládli. Študenti a pedagógovia sa zároveň zúčastnili aktivít, ktoré pripravili členovia riešiteľského kolektívu z iných krajín EÚ (Nórsko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Česko, Chorvátsko, Slovinsko, Turecko, Dánsko, Cyprus....).
Čítať ďalej...

Erasmus+ spolupráca s Gruzínskom

UKF v rámci projektu Erasmus+ KA107 rozvíja spoluprácu s Gruzínskou Technickou Univerzitou.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre významným spôsobom rozvíja internacionalizáciu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu aj prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci grantovej schémy Erasmus+ KA107 (https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3976-uspesna-ziadost-erasmus-ka107) bol univerzite pridelený grant aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce s Gruzínskou technickou univerzitou v Tbilisi (GTU) a to na základe predchádzajúcich medzinárodných aktivít prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc., z Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre s touto partnerskou inštitúciou.
V nadväznosti na vysokú úroveň odbornosti partnerských inštitúcií v Gruzínsku v rámci výučby a výskumu obe univerzity realizujú výmenné mobility študentov – doktorandov, ako aj mobilitu zamestnancov (školenie a výučba), súčasťou ktorých je výmena odborných poznatkov a postupov medzi UKF a GTU prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít a interdisicplinárneho výskumu. Cieľom je sledovať trvalo udržateľný prínos v rámci predchádzajúcej spolupráce zavedenej infraštruktúry na prakticky orientovanú a kompetencie rozvíjajúcu výučbu niektorých technických oblastí za účelom modernizácie vzdelávacieho procesu na oboch partnerských univerzitách.
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty (doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo, PhD.) sa zúčastnili na oficiálnych rokovaniach  s predstaviteľmi fakulty, na ktorých boli prerokované možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce .
Čítať ďalej...