Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Erasmus+ spolupráca s Gruzínskom

UKF v rámci projektu Erasmus+ KA107 rozvíja spoluprácu s Gruzínskou Technickou Univerzitou.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre významným spôsobom rozvíja internacionalizáciu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu aj prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci grantovej schémy Erasmus+ KA107 (https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3976-uspesna-ziadost-erasmus-ka107) bol univerzite pridelený grant aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce s Gruzínskou technickou univerzitou v Tbilisi (GTU) a to na základe predchádzajúcich medzinárodných aktivít prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc., z Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre s touto partnerskou inštitúciou.
V nadväznosti na vysokú úroveň odbornosti partnerských inštitúcií v Gruzínsku v rámci výučby a výskumu obe univerzity realizujú výmenné mobility študentov – doktorandov, ako aj mobilitu zamestnancov (školenie a výučba), súčasťou ktorých je výmena odborných poznatkov a postupov medzi UKF a GTU prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít a interdisicplinárneho výskumu. Cieľom je sledovať trvalo udržateľný prínos v rámci predchádzajúcej spolupráce zavedenej infraštruktúry na prakticky orientovanú a kompetencie rozvíjajúcu výučbu niektorých technických oblastí za účelom modernizácie vzdelávacieho procesu na oboch partnerských univerzitách.
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty (doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo, PhD.) sa zúčastnili na oficiálnych rokovaniach  s predstaviteľmi fakulty, na ktorých boli prerokované možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce .
Čítať ďalej...

Oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi

Katedra techniky a informačných technológií

  • Spolupráca na koncipovaní medzinárodnej technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s partnermi v ČR (Západočeská univerzita Plzeň), Poľsku (RU Rzeszow, Pedagogická univerzita Krakow) a v Maďarsku (Univerzita v Péczi),
  • spolupráca na obhajobách rigoróznych prác, členstvo v skúšobných komisiách rigoróznych skúšok a obhajob doktorandských dizertačných prác - Poľsko (Pedagogická univerzita Krakow, Univerzita v Radome, RU v Rzeszowe), Česko (PU v Olomouci, ČVUT Praha, Univerzita H. Králové, Univerzita v Plzni), Ukrajina a Belgicko,
  • predbežné rokovania k uzavretiu bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a výskumu s univerzitami v Poľsku, Maďarsku, Česku a Belgicku,
  • spolupráca na príprave výskumných projektov s univerzitami v Česku, Belgicku, Ukrajine, Arménsku, Gruzinsku, v Poľsku a v Maďarsku,
  • spolupráca pri študentských mobilitách a doktorandskom štúdiu v Česku, v Poľsku a v Maďarsku,
  • spolupráca pri inovácii študijných programov s univerzitami v Poľsku a v Česku (PU Krakow, PU Olomouc),
  • spolupráca na riešení Tempus projektu s názvom Development of Embedded System Courses with Implementation of Inovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM –DESIRE pod číslom 544091-TEMPUS-1-2013-1BE-TEMPUS-JPCR, KU Leuven, Belgicko, THOMAS MORE UNIVERSITY COLLEGE, Mechelen, Belgicko.