Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách
Manual to quility environment prediction in school building
Projekt č. 014UKF-4/2016

 Anotácia

Projekt je zameraný na vytvorenie učebných textov pre screeningové hodnotenie vnútorného prostredia a vytvorenie elektronického nástroja pre hodnotenie kombinácií vybraných faktorov vnútorného prostredia v školských budovách s možnosťami navrhovaných opatrení.  Cieľovou skupinou, ktorej budú určené študijné texty, sú študenti odboru  BOZP  a príbuzných odborov, pripravujúci sa na výkon povolania, napríklad bezpečnostných technikov, ale aj na ďalších špecializovaných pracovníkov v odbore. Cieľom projektu bude, aby sa študenti na cvičeniach naučili určiť a screeningovo merať determinujúce parametre vnútorného pracovného prostredia. Následne na základe výsledkov aby dokázali predikovať ich vplyv na výkonnosť žiakov a dokázali navrhnúť relevantné  opatrenia. . Predpokladá  sa,  že výstupy z experimentálnych meraní budú vhodnou učebnou pomôckou aj študentov odboru BOZP, ale aj študentom, pripravujúcim sa na pedagogickú dráhu. Na projekte bude participovať aj Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Čítať ďalej...

Vademecum mentora

Názov projektu
Vademecum mentora
Bilaterálny projekt APVV SK-SRB-21-0025, doba riešenia: 01. 03. 2022 – 31. 12. 2023
Koordinátor projektu: UKF v Nitre (Pedagogická fakulta v spolupráci s Filozofickou fakultou)
Spoluriešiteľ projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Srbsko (Fakulta prírodných vied)
Národní koordinátori: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Branka Radulović, PhD.
Čítať ďalej...

Inovatívne vzdelávacie e-moduly bezpečnosti práce v duálnom vzdelávaní

Názov projektu: INOVATÍVNE VZDELÁVACIE E-MODULY BEZPEČNOSTI PRÁCE V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
Číslo projektu: 014UKF-4/2020
Doba riešenia projektu: 01/2020 -12/2022
Riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta, UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Spoluriešiteľské pracovisko č. 1 Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Katedra požiarneho inžinierstva

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Spoluriešiteľské pracovisko č. 2 Vysoká škola DTI
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Spolupracujúca inštitúcia č. 3 Inštitút pre výskum práce a rodiny
Spoluriešiteľ RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Čítať ďalej...