Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách
Manual to quility environment prediction in school building
Projekt č. 014UKF-4/2016

 Anotácia

Projekt je zameraný na vytvorenie učebných textov pre screeningové hodnotenie vnútorného prostredia a vytvorenie elektronického nástroja pre hodnotenie kombinácií vybraných faktorov vnútorného prostredia v školských budovách s možnosťami navrhovaných opatrení.  Cieľovou skupinou, ktorej budú určené študijné texty, sú študenti odboru  BOZP  a príbuzných odborov, pripravujúci sa na výkon povolania, napríklad bezpečnostných technikov, ale aj na ďalších špecializovaných pracovníkov v odbore. Cieľom projektu bude, aby sa študenti na cvičeniach naučili určiť a screeningovo merať determinujúce parametre vnútorného pracovného prostredia. Následne na základe výsledkov aby dokázali predikovať ich vplyv na výkonnosť žiakov a dokázali navrhnúť relevantné  opatrenia. . Predpokladá  sa,  že výstupy z experimentálnych meraní budú vhodnou učebnou pomôckou aj študentov odboru BOZP, ale aj študentom, pripravujúcim sa na pedagogickú dráhu. Na projekte bude participovať aj Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Čítať ďalej...

Mikrokontroléry v interdisciplinárnej edukácii

Mikrokontroléry v interdisciplinárnej edukácii

Microcontrollers in interdisciplinary education
Projekt č. 019UKF-4/2023

 Anotácia

Mikrokontroléry sa stali neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Nachádzajú sa v takmer všetkých zariadeniach, s ktorými sa ľudia denne stretávajú. Sú súčasťou nášho každodenného života, no často si to ani len neuvedomujeme. Nachádzajú sa v takmer každom elektrickom zariadení od mobilného telefónu, cez kávovar, až po elektrickú zubnú kefku. Nájsť zariadenie, ktoré by na svoju činnosť nepoužívalo mikrokontrolér je v dnešnej dobe vzácnosť. Aj preto sa mikrokontroléry dostávajú do edukačného procesu už na základných školách, najmä v nižšom strednom vzdelávaní. Mikrokontroléry žiaci často nevnímajú ako vzdelávací nástroj, ale ako nástroj, ktorý môže zvýšiť konformitu ich života.

Čítať ďalej...

Vademecum mentora

Názov projektu
Vademecum mentora
Bilaterálny projekt APVV SK-SRB-21-0025, doba riešenia: 01. 03. 2022 – 31. 12. 2023
Koordinátor projektu: UKF v Nitre (Pedagogická fakulta v spolupráci s Filozofickou fakultou)
Spoluriešiteľ projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Srbsko (Fakulta prírodných vied)
Národní koordinátori: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Branka Radulović, PhD.
Čítať ďalej...