Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách
Manual to quility environment prediction in school building
Projekt č. 014UKF-4/2016

 Anotácia

Projekt je zameraný na vytvorenie učebných textov pre screeningové hodnotenie vnútorného prostredia a vytvorenie elektronického nástroja pre hodnotenie kombinácií vybraných faktorov vnútorného prostredia v školských budovách s možnosťami navrhovaných opatrení.  Cieľovou skupinou, ktorej budú určené študijné texty, sú študenti odboru  BOZP  a príbuzných odborov, pripravujúci sa na výkon povolania, napríklad bezpečnostných technikov, ale aj na ďalších špecializovaných pracovníkov v odbore. Cieľom projektu bude, aby sa študenti na cvičeniach naučili určiť a screeningovo merať determinujúce parametre vnútorného pracovného prostredia. Následne na základe výsledkov aby dokázali predikovať ich vplyv na výkonnosť žiakov a dokázali navrhnúť relevantné  opatrenia. . Predpokladá  sa,  že výstupy z experimentálnych meraní budú vhodnou učebnou pomôckou aj študentov odboru BOZP, ale aj študentom, pripravujúcim sa na pedagogickú dráhu. Na projekte bude participovať aj Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Čítať ďalej...

Inovatívne vzdelávacie e-moduly bezpečnosti práce v duálnom vzdelávaní

Názov projektu: INOVATÍVNE VZDELÁVACIE E-MODULY BEZPEČNOSTI PRÁCE V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
Číslo projektu: 014UKF-4/2020
Doba riešenia projektu: 01/2020 -12/2022
Riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta, UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Spoluriešiteľské pracovisko č. 1 Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Katedra požiarneho inžinierstva

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Spoluriešiteľské pracovisko č. 2 Vysoká škola DTI
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Spolupracujúca inštitúcia č. 3 Inštitút pre výskum práce a rodiny
Spoluriešiteľ RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Čítať ďalej...

Desire Symposium

Vážení kolegovia,
Dovoľujeme si vás a vašich spolupracovníkov pozvať na medzinárodné vedecké sympózium s názvom Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering, ktoré sa uskutoční na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre v termíne 11. – 15. septembra 2016.
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.desiresymposium.com
Tešíme sa na stretnutie s vami na vedeckom medzinárodnom sympóziu v Nitre v septembri 2016.
Organizačný výbor

Aktuálne projekty

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530

TEMPUS -> 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE: Development of Emnedded System Courses with implemantation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM (DesIRE)

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Alena Hašková - Peter Kuna - Eva Malá - Miroslav Šebo - Viera Tomková - Monika Valentová

Partneri projektu: Dirk Van Merod - Thomas Moore (BE) Borys Grinchenko Kyjv University (UA) Crimean Engineering and Pedagogical Universita (UA) Donbass State Engineering Academy (UA) Georgian Technical Universita (GE) Ilmenau University of Technology (DE) Ivane Javakhishvili Tbilisy State University (GE) State Engineering University of Armenia (Polytechnic)(AM) Yerevan State University of Architecture and Construction (AM) Yerevan Telecommunication Reseach Institute CJSC (AM) Zaporizhzhya National Technical University (UA)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska únia

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 30.11.2013

Doba riešenia: 12/2015 - 12/2015

Cieľom projektu je inovácia vzdelávania a jeho prepojenia s praxou. Projekt sa zaoberá tvorbou moderných nástrojov pre virtuálne vzdelávanie a ich implementáciu do kurikula. Výstupom je objavovanie nových vzdelávacích metód. Základnou myšlienkou je tvorba nových vzdelávacích a pedagogických prístupov, ktoré umožnia tvorbu kurzových materiálov pre rozličnú vstupnú úroveň celoživotného vzdelávania končiacich študentov. Ambíciou DesIRE projektu je vývoj teoretického a praktického kurikula na \"embedded platforme\" a PC nástrojov, ktoré sú súčasťou projektu a sú podporované dostatočným množstvom vzdelávacích kurzov. DesIRE konzorcium pozostáva z 12 partnerov so vzdelávacími zručnosťami a ekonomických partnerov.

DesIRE

desire

Development of Embedded System Courses with implementation of Innovative Virtual approaches for integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM

Čítať ďalej...