Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Medzinárodná konferencia doktorandov na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Medzinárodná konferencia doktorandov na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
Pri príležitosti 60. výročia UKF v Nitre zorganizovala Katedra techniky a informačných technológií dňa 11.10.2019 medzinárodnú konferenciu doktorandov, ktorí úspešne ukončili doktoranské štúdium počas celého obdobia existencie aktreditovaného doktoradnského štúdia na katedre. Konferencia sa konala pod záštitou p. dekana PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD.
Prítomných účastníkov konferencie pozdravili p. prodekanka PF UKF v Nitre pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., p. vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. a garandka doktorandského štúdia na katedre p. prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

Čítať ďalej...

Konferencia - SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

POZVÁNKA
Na konferenciu absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov s názvom
SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
aplikácia pedagogických, odborných a vedeckých poznatkov v praxi

11.10.2019
Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Čítať ďalej...

Konferencia absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov

Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
POZÝVA
Na konferenciu absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov s názvom
SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
aplikácia pedagogických, odborných a vedeckých poznatkov v praxi
11.10.2019
Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Čítať ďalej...

Konferencia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra techniky a informačných technológií
 
organizuje 
Konferenciu

 Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

s podporou projektu  APVV – 15-0368 - Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
ROZVOJ TVORIVÉHO A KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

dňa 25. júna 2019

Čítať ďalej...