Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Doktorandka Katedry techniky a informačných technológií zvíťazila na medzinárodnej Olympiáde techniky v Plzni.

Doktorandi z Katedry techniky a informačných technológií PaedDr. Erik Krajinčák a Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková sa 23. 5 – 24.5. 2023 zúčastnili 17. ročníka medzinárodnej súťaže a konferencie Olympiáda techniky Plzeň 2023, ktorá sa konala na Západočeskej univerzite v Plzni. V obrovskej konkurencií viac ako 70 študentov z 12 škôl a štyroch štátov (Grécko, Poľsko, Slovensko a Česka republika) so svojimi prácami výborne reprezentovali našu univerzitu. PaedDr. Erik Krajinčák, ktorého školiteľom bola doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo, PhD. so svojou prácou Vzdelávanie pedagógov technických predmetov so zameraním na elektrotechniku, zaujal študentov, ale aj odbornú porotu. Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková, ktorej školiteľkou bola doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. prezentovala prácu Edukačné využitie kultúrnej pamiatky v predmete technika. Práca hneď po odprezentovaní vzbudila obrovský záujem členov poroty a vyvolala pozitívnu diskusiu. Členovia poroty, ale aj študenti veľmi kladne ocenili prácu a aj prezentáciu našej doktorandky. Pri vyhlasovaní výsledkov, preto nebolo veľkým prekvapením, keď sa doktorandka s Katedry techniky a informačných technológií Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková umiestnila na prvom mieste v sekcii odborných prác didaktických a multimediálnych.
Čítať ďalej...

Medzinárodná konferencia doktorandov na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Medzinárodná konferencia doktorandov na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
Pri príležitosti 60. výročia UKF v Nitre zorganizovala Katedra techniky a informačných technológií dňa 11.10.2019 medzinárodnú konferenciu doktorandov, ktorí úspešne ukončili doktoranské štúdium počas celého obdobia existencie aktreditovaného doktoradnského štúdia na katedre. Konferencia sa konala pod záštitou p. dekana PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD.
Prítomných účastníkov konferencie pozdravili p. prodekanka PF UKF v Nitre pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., p. vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. a garandka doktorandského štúdia na katedre p. prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

Čítať ďalej...

Konferencia - SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

POZVÁNKA
Na konferenciu absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov s názvom
SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
aplikácia pedagogických, odborných a vedeckých poznatkov v praxi

11.10.2019
Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Čítať ďalej...

Konferencia absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov

Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
POZÝVA
Na konferenciu absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov s názvom
SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
aplikácia pedagogických, odborných a vedeckých poznatkov v praxi
11.10.2019
Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Čítať ďalej...