Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Zameranie výskumu

Na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre sú v rámci vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti prioritné nasledovné oblasti:

  • výskum PLC riadiacich systémov vo výučbe a v technických aplikáciách;
  • kvalita výučby technických a prírodovedných predmetov s podporou moderných vzdelávacích technológií;
  • výskum technologických a fyzikálnych vlastností progresívnych technických materiálov s neusporiadanou štruktúrou.
  • výskum v oblasti celoživotného vzdelávania v BOZP.

Výsledky výskumnej činnosti katedry sa prakticky aplikujú v didaktike technických predmetov tvoriacich obsahový profil študijných disciplín prostredníctvom oboznamovania učiteľskej verejnosti, organizovaním seminárov pre učiteľov z praxe, metodickými dňami a špecializovanými vedeckými konferenciami a odbornými seminármi.