Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Stredoškolská technická olympiáda - STO

Dňa 21.3.2023 sa na Katedre techniky a informačných technológií uskutočnil druhý ročník Stredoškolskej technickej olympiády - STO. Hlavným cieľom Stredoškolskej technickej olympiády, bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním. Študenti mali za úlohu odprezentovať svoju prácu, alebo projekt, ktorý spracovali na strednej škole vo forme ročníkovej práce, stredoškolskej odbornej činnosti, alebo vlastného projektu, ktorý súvisel s témou olympiády. Na olympiádu sa prihlásilo 21 študentov z celého Slovenska, ktorí prezentovali spolu 15 odborných prác v troch sekciách. Prvá sekcia sa zameriavala na elektrotechniku, druhá na služby a tretia na strojárstvo. Na výber najlepších prác alebo projektov dohliadala odborná komisia zložená s pedagógov, doktoranda a študenta magisterského štúdia techniky v nasledovnom zložení: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková a Bc. Benjamín Kovács.

Kvalita prezentovaných prác bola na veľmi vysokej úrovni, preto mala komisia ťažkú úlohu vybrať najlepšie práce z každej sekcie. Nakoniec komisia vybrala za najlepšie tieto práce:

Čítať ďalej...

STO - Stredoškolská Technická Olympiáda - 2023

Poď si zmerať sily so svojimi rovesníkmi a odprezentuj svoju prácu/projekt na Stredoškolskej Technickej Olympiáde – STO, ktorá sa uskutoční 21.3.2023 o 9:00 hod. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre techniky a informačných technológií.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 • Elektrotechnika (elektrotechnika, elektronika, programovanie, kybernetika....)
 • Služby (kaderníctvo, kozmetika, cestovný ruch, ekonomika, potravinový priemysel...)
 • Strojárstvo (strojárstvo, mechanika, technológia, CNC, ...)
Prihlášku si študenti môžu podať do 12.3.2023 online na adrese: https://forms.gle/QaKT3tzHVZTgR1Ka9  
Stredoškolská Technická Olympiáda sa uskutoční 21. 3. 2023. od 9:00 hod.
Čítať ďalej...

STO - Stredoškolská Technická Olympiáda

Poď si zmerať sily so svojimi rovesníkmi v Stredoškolskej Technickej Olympiáde – STO, ktorá sa uskutoční na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre techniky a informačných technológií.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 • Elektrotechnika (elektrotechnika, elektronika, programovanie, kybernetika....)
 • Služby (kaderníctvo, kozmetika, cestovný ruch, ekonomika, potravinový priemysel...)
 • Strojárstvo (strojárstvo, mechanika, technológia, CNC, ...)

Prihlášku môžeš podať elektronicky na adrese: https://tinyurl.com/UKF-KTIT-STO do 13. 3. 2022.

Stredoškolská Technická Olympiáda sa uskutoční 23. 3. 2022. od 9:00 hod.
Prebiehať bude online na https://meet.ukf.sk/STO

Čítať ďalej...

Spolupráca KTIT so zariadeniami a inštitúciami

Katedra dlhodobo a intenzívne spolupracuje s týmito zariadeniami a inštitúciami

 • Stredná odborná škola stavebná v Nitre, Nábrežie mládeže,
 • SOŠ Topoľčany, Pilská ul. – spolupráca pri zabezpečovaní okresného a krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl;
 • SOŠ Zlaté Moravce - spolupráca pri vedení záverečných prác maturantov;
 • ZŠ s MŠ sv. Gorazda – metodická pomoc pri výučbe predmetu technika a možnosť výskumných aktivít spojených s výučbou predmetu technika
 • ZŠ Nábrežie mládeže - spolupráca pri zabezpečovaní okresného a krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl;
 • Spojená škola, ŠZŠI pre žiakov s NKS, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení – spolupráca v rámci aplikácie prostriedkov IKT pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami