Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študijné programy

Katedra má v súčasnosti akreditované tieto študijné programy:

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo techniky v kombinácii v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná forma)
Absolventi študijného programu Technika v kombinácii s iným predmetom sú spôsobilí vykonávať profesiu: asistent učiteľa na ZŠ, technik pre IKT na základných a stredných školách.

Učiteľstvo praktickej prípravy v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná, externá forma)
Absolvent študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa praktického výcviku v zaradení majstra odborného výcviku. Študijný plán obsahuje dve špecializácie, ktoré poskytujú absolventovi lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Ide o zameranie na oblasť strojárenstva (strojný mechanik, mechanik elektrotechnik, obrábač kovov, autoopravár mechanik, odbor strojárstvo – výroba, montáž a oprava strojov a iné profesie), a služby (murár, stolár, maliar, inštalatér, podnikanie v remeslách a službách, kozmetik, kaderník, cukrár, pekár, čašník, kuchár, fotografista a ďalšie profesie).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v odbore 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (denná, externá forma)
Absolvent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci získa schopnosť špecifikovať, navrhovať, implementovať systémy BOZP a hodnotiť ich podľa všeobecných zásad BOZP, implementovať požiadavky zákonných predpisov a nariadení, riadiť a zlepšovať systémy BOZP, aplikovať vhodné nástroje na zlepšenie BOZP.

Magisterské štúdium

Učiteľstvo techniky v kombinácii v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná forma)
Absolventi študijného odboru Technika v kombinácii s iným predmetom sú spôsobilí vykonávať profesiu: učiteľa techniky na ZŠ, techniky na osemročných gymnáziách, učiteľa príslušných odborných - profesijných predmetov a predmetových skupín na SOŠ, školského metodika pre výučbu odborného vyučovania, špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku.


Doktorandské štúdium

Didaktika technických predmetov v odbore 1.1. 10 Odborová didaktika (denná, externá forma)
Doktorandskému štúdiu je na katedre venovaná sústavná a cieľavedomá pozornosť. Je zabezpečený systém kontroly plnenia úloh doktorandov. Doktorandi v rámci plnenia doktorandských povinností sa zúčastňujú výučby na katedre a podieľajú sa na posudzovaní bakalárskych záverečných prác.