Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študijné programy

Katedra má v súčasnosti akreditované tieto študijné programy:

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo techniky v kombinácii v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná forma)
Absolventi študijného programu Technika v kombinácii s iným predmetom sú spôsobilí vykonávať profesiu: asistent učiteľa na ZŠ, technik pre IKT na základných a stredných školách.

Učiteľstvo praktickej prípravy v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná, externá forma)
Absolvent študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa praktického výcviku v zaradení majstra odborného výcviku. Študijný plán obsahuje dve špecializácie, ktoré poskytujú absolventovi lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Ide o zameranie na oblasť strojárenstva (strojný mechanik, mechanik elektrotechnik, obrábač kovov, autoopravár mechanik, odbor strojárstvo – výroba, montáž a oprava strojov a iné profesie), a služby (murár, stolár, maliar, inštalatér, podnikanie v remeslách a službách, kozmetik, kaderník, cukrár, pekár, čašník, kuchár, fotografista a ďalšie profesie).

Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce (denná, externá forma)

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

  • lektor ďalšieho vzdelávania,
  • kultúrno-osvetový pracovník,
  • manažér ďalšieho vzdelávania,
  • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

  • koordinátor vzdelávacích aktivít,
  • lektor vzdelávania seniorov,
  • manažér ďalšieho vzdelávania,
  • lektor ďalšieho vzdelávania,
  • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • kouč a ďalšie.

Absolventi štúdiom navyše získavajú aj nevyhnutné informácie o zásadách správneho a bezpečného správania sa zamestnanca v pracovnom prostredí, a zároveň sú pripravení koordinovať vzdelávacie aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvovaním kurzu ďalšieho vzdelávania s názvom Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov (č. VVZ-0141/14-01.2), na poskytovanie ktorého získala fakulta oprávnenie od Národného inšpektorátu práce v Košiciach, môžu absolventi navyše získať oprávnenie pôsobiť ako samostatní lektori v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (a zároveň ako bezpečnostní technici). Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.​

Magisterské štúdium

Učiteľstvo techniky v kombinácii v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (denná forma)
Absolventi študijného odboru Technika v kombinácii s iným predmetom sú spôsobilí vykonávať profesiu: učiteľa techniky na ZŠ, techniky na osemročných gymnáziách, učiteľa príslušných odborných - profesijných predmetov a predmetových skupín na SOŠ, školského metodika pre výučbu odborného vyučovania, špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku.

Učiteľstvo techniky (denná, externá forma)


Doktorandské štúdium

Didaktika technických predmetov v odbore 1.1. 10 Odborová didaktika (denná, externá forma)
Doktorandskému štúdiu je na katedre venovaná sústavná a cieľavedomá pozornosť. Je zabezpečený systém kontroly plnenia úloh doktorandov. Doktorandi v rámci plnenia doktorandských povinností sa zúčastňujú výučby na katedre a podieľajú sa na posudzovaní bakalárskych záverečných prác.