Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Realizované projekty

APVV -> SK-CZ-0042-11: Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Bánesz

Spoluriešitelia z UKF: Danka Lukáčová - Alena Hašková - Juraj Sitáš

Partneri projektu: 1. partner Čestmír Serafín, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 2. partner Martin Havelka, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 3. partner Jiří Dostál, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 4. partner Jan Kubrický, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.01.2012

Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013

Cieľom je adaptovanie webovej lokality EduTech Portal na cieľovú skupinu učiteľov predmetov technického zamerania v ČR. Webovú lokalitu EduTech Portal prevádzkuje KTIT PF UKF v Nitre za účelom poskytovania metodickej podpory učiteľom predmetov technického zamerania pôsobiacich na základných školách a osemročných gymnáziách. V rámci projektu budú vytvorené analogické možnosti získavania metodickej podpory pre učiteľov predmetov technického zamerania v ČR.

Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 1949 €2013 - 1949 €

Čítať ďalej...