Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Realizované projekty

APVV -> SK-CZ-0042-11: Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Bánesz

Spoluriešitelia z UKF: Danka Lukáčová - Alena Hašková - Juraj Sitáš

Partneri projektu: 1. partner Čestmír Serafín, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 2. partner Martin Havelka, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 3. partner Jiří Dostál, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) 4. partner Jan Kubrický, Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.01.2012

Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013

Cieľom je adaptovanie webovej lokality EduTech Portal na cieľovú skupinu učiteľov predmetov technického zamerania v ČR. Webovú lokalitu EduTech Portal prevádzkuje KTIT PF UKF v Nitre za účelom poskytovania metodickej podpory učiteľom predmetov technického zamerania pôsobiacich na základných školách a osemročných gymnáziách. V rámci projektu budú vytvorené analogické možnosti získavania metodickej podpory pre učiteľov predmetov technického zamerania v ČR.

Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 1949 €2013 - 1949 €

VEGA -> 1/0744/08: Videokonferenčný systém v pedagogickej praxi

Zodpovedný riešiteľ: Jana Depešová

Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Kozík - Júlia Ivanovičová - Gabriel Bánesz - Danka Lukáčová - Mária Vargová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 29.03.2007

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

Projekt sa zaoberá návrhom a realizáciu virtuálnej spolupráce odbornej univerzitnej katedry s pedagogickou praxou. Vytvoriť a overiť systém virtuálnej komunikácie bázovej školy a s ňou kooperujúcich škôl s univerzitným metodicko-poradenským centrom prostredníctvom video konferenčného systému. Vzdelávanie s podporou video konferenčného systému (e-learning) sa môže stať perspektívnou metódou v procese všeobecného a odborného vzdelávania.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 51000 SKK2009 - 1180 €2010 - 1180 €

 

VEGA -> 1/0663/08: Elektronické učebné materiály pre didakticko-technologickú prípravu učiteľov

Zodpovedný riešiteľ: Mária Pisoňová

Spoluriešitelia z UKF: Peter Brečka - Alena Hašková - Ján Záhorec - Štefan Koprda - Michal Munk - Milan Maroš - Drahoslav Lančarič - Jozef Polák

Spoluriešitelia mimo UKF: nikto

Partneri projektu: nikto

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 29.03.2007

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

Ťažiskom projektu je výskum, vývoj a overenie elektronických výučbových materiálov zameraných na rozvoj didakticko-technologických kompetencií učiteľov. Tieto kompetencie sú formované a rozvíjané počas ich vysokoškolskej prípravy v rámci predmetov zameraných na prácu s didaktickou technikou a IKT.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 1295 €2009 - 1295 €2010 - 1295 €

 

VEGA -> 1/0190/03: Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov

Zodpovedný riešiteľ: Jančovičová, Ľ. (FF UKF)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2003 - 12/2005

Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov

 

VEGA -> 1/2541/05: Systém vzdelávania v oblasti technickej výchovy na základných školách v podmienkach vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Bánesz, G. - Lukáčová, D. - Tomková, V. - Vargová, M.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.04.2005

Doba riešenia: 1/2005 - 12/2007

Cieľom projektu je na základe analýzy súčasného stavu technickej výchovy u nás a komparáciou so stavom v zahraničí, ako aj vedeckých prognóz rozvoja spoločnosti vypracovať optimálny, racionálny a efektívny model technického vzdelávania žiakov na 2. stupni ZŠ. Technická výchova je považovaná za dynamicky sa meniaci predmet, ktorý dovoľuje priebežne integrovať do svojho nové princípy technológie a didaktiky.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 0 SKK2006 - 160000 SKK2007 - 0 SKK

 

VEGA -> 1/3669/06: Optimalizácia vzdelávania školských manažérov

Zodpovedný riešiteľ: Obdržálek, Z. (ÚTV PF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Polák, J. - Celinák, Š. - Jaššová, K. - Brečka, P. - Fráterová, Z. - Hrúziková, Z. - Lančarič, D. - Pisoňová, M. - Šimková, Z. - Veselková, J. - Gašparíková, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2006 - 12/2008

Optimalizácia vzdelávania školských manažérov

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 102000 SKK2007 - 84000 SKK2008 - 84000 SKK

 

VEGA -> 1/0505/09: Medzinárodná komparácia prístupu a kompetencií učiteľov na využívanie interaktívnych tabúl v multimédiami podporovanom vyučovaní

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Polák, J. - Bohony, P. - Brečka, P. - Klocoková, D. - Pisoňová, M. - Záhorec, J. - Veselková, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009

Cieľom riešiteľského tímu je pripojiť sa k výskumu realkizovanému v Maďarsku zameranému na identifikovanie a rozvíjanie kompetencií učiteľov využívať systémy interaktívnych tabúl vo svojom profesionálnom pôsobení. Projekt by mal vyústiť do vypracovania systému príslušných kompetencií, do kvantitatívneho vyhodnotenia významnosti jednotlivých kompetencií tohto systému a do vypracovania stratégie jeho rozvoja.

Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 0 €

 

KEGA -> 3/6396/08: Model komunikácie odbornej univerzitnej katedry s pedagogickou praxou v digitálnom informačnom prostredí

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Bánesz

Spoluriešitelia z UKF: Jana Depešová - Tomáš Kozík - Mária Vargová - Viera Tomková - Miroslav Šebo

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

Riešenie úlohy ponúka pedagogickej praxi vytvoranie modelu komunikácie odborných katedier pripravujúcich budúcich učiteľov s partnermi z pedagogickej praxe. Model komunikácie je založený na využití progresívnej informačnej technológie. Úlohou projektu je overenie modelu komunikácie odborných katedier univerzity s pedagogickou praxou, ktorá je založená na videokonferenčnom systéme a kooperácii.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 222000 SKK2009 - 5927 €2010 - 4499 €

 

KEGA -> : 021UKF-4 /2015: Hodnotenie kvality vnútorného prostredia – návody na cvičenia s elektronickou podporou výučby

Zodpovedný riešiteľ: Ivana Tureková

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2015

Doba riešenia: 1/2015 - 12/2015

Projekt je zameraný na vytvorenie učebných textov – návodov na cvičenia pre screeningové hodnotenie vnútorného prostredia a vytvorenie elektronického nástroja pre hodnotenie kombinácií vybraných faktorov vnútorného prostredia (hodnotenie rizika faktorov pracovného prostredia) s možnosťami navrhovaných opatrení. Cieľovou skupinou sú študenti odboru BOZP a príbuzných odborov. Záverečným výstupom bude vedecká monografia.

Pridelené finančné prostriedky: 2015 - 0 €

 

KEGA -> 023UKF-4/2013: Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie na ZŠ

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Gabriel Bánesz - Mária Vargová - Juraj Sitáš

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015

Cieľom projektu je na základe empiricky podloženého celoplošného výskumu, plánovaného v spolupráci s MPC, zhodnotiť hlavné výsledky a následné dopady realizácie obsahovej reformy na vyučovanie Techniky na ZŠ v SR. V rámci analýzy budú sledované také faktory ako úroveň realizácie výučby tém ŠVP, reálne využívanie priestoru vymedzeného školskými vzdelávacími programami v zameraní na technické vzdelávanie a ďalšie.

Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 4366 €2014 - 4505 €2015 - 0 €

 

KEGA -> 035UKF-4/2012: Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ: Viera Tomková

Spoluriešitelia z UKF: Gabriel Bánesz - Danka Lukáčová - Marcela Duchovičová - Júlia Záhorská - Helena Kunová

Spoluriešitelia mimo UKF: Urminská, E.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2012

Doba riešenia: 1/2012 - 12/2014

Riešiteľský tím spracuje problematiku možností rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov z aspektu obsahu vzdelávania žiakov ZŠ. Cieľom projektu je vypracovať model vzdelávania rozvíjajúci u žiakov vnímanie priestoru a orientáciu v priestore. Na realizáciu je naplánované zverejnenie programu vzdelávania v elektronickej podobe na už existujúcej webovej lokalite EduTechPortal.

Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 5633 €2013 - 8227 €2014 - 0 €

 

KEGA -> 041UKF-4/2011: Implementácia moderných trendov vzdelávania z oblasti BOZP do celoživotného vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ: Melánia Feszterová

Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Kozík - Viera Tomková - Jana Depešová - Ľuba Pavelová - Ľubica Poledníková - Klaudia Jomová - Mária Porubská - Zita Jenisová - Vladimír Soták

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2011

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013

Cieľom projektu je analýza vzdelávacích portálov, voľne šíriteľných softvérov a iných informačných internetových zdrojov vo vzťahu k výučbovým témam z oblasti BOZP.

Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1640 €2012 - 2730 €2013 - 1634 €

 

KEGA -> 023UKF - 4/2012: Využívanie prostriedkov IKT na podporu nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 - primárne vzdelávanie v predmete pracovné vyučovanie

Zodpovedný riešiteľ: Zoltán Pomšár

Spoluriešitelia z UKF: Mária Vargová - Ján Širka - Veronika Tobolková

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.03.2012

Doba riešenia: 9/2012 - 12/2014

Projekt je zameraný na praktickú aplikáciu nového štátneho vzdelávacieho programu na úrovni ISCED 1 - primárne vzdelávanie na vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce(pracovné vyučovanie). Cieľom bude analýza obsahu uvedeného predmetu s návrhom aplikácie prostriedkov IKT na vybrané tematické celky.

Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 2771 €2013 - 0 €2014 - 0 €

 

KEGA -> 173-018UKF-4/2010: Overenie videokonferenčného systému a dištančných technológií v aplikáciách

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Danka Lukáčová - Gabriel Bánesz - Miroslav Šebo - Viera Tomková - Peter Kuna

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2010

Doba riešenia: 1/2010 - 10/2011

Projekt je zameraný na riešenie problematiky e-learningových metód a celoživotného vzdelávania prostredníctvom aplikácie videokonferenčného systému a multimediálnych aplikácií v školskej praxi. Cieľom je vypracovať štandard pre učiteľov využívajúcich tieto technológie, ktorý zaručí ich zvládnutie a efektívne využívanie a zároveň overiť efektívnosť navrhnutých metód na stredných a základných školách.

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 2912 €2011 - 3136 €

 

KEGA -> 3/7227/09: Dobudovanie reálneho online e-laboratória prostredia pre integrované rozvíjanie kľúčových kompetencií študenta a učiteľa tretieho tisícročia

Koordinátor z UKF: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Peter Kuna

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2009 - 12/2011

Hlavným cieľom projektu je pripraviť a zrealizovať nové formy vzdelávania založené na prírodovednom experimente prostredníctvom 1. prírodovedného e-laboratória na Internete.

Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 4548 €2010 - 2912 €2011 - 1964 €

 

KEGA -> 3/4128/06: E-laboratórium ako pokračovanie multimediálneho projektu výučby fyziky na technických univerzitácch SR

Koordinátor z UKF: Tomáš Kozík

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2005 - 12/2007

Projekt je zameraný na vytvorenie e-laboratória na vzdialené experimenty. Experimenty budú zamerané na podporu výučby fyziky.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 1300 €2006 - 1266 €2007 - 1266 €

 

KEGA -> 3/4018/06: Obsahová integrácia tradičných remeselných technológií do nových študijných programov vysokých škôl

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Jana Depešová - Ján Širka - Mária Vargová - Miroslav Šebo - Zuzana Koprdová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 03.04.2006

Doba riešenia: 9/2006 - 12/2009

Projekt rieši problematiku výchovy odborníkov pripravených zachovávať a odovzdávať tradičné remeselné technológie. Zámerom projektu je výchova odborníkov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (majstrovské spracovanie materiálov, výtvarných a technologických zručností, ako aj manažérskych návykov v tejto oblasti) schopných odovzdávať svoje vedomosti, zručnosti, návyky ako aj formovať postoje detí a mládeže.

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 87000 SKK2007 - 67000 SKK2008 - 32000 SKK2009 - 0 €

 

KEGA -> 3/2346/04: Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu

Koordinátor z UKF: Tomáš Kozík

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2004 - 12/2006

Projekt je zameraný na celoživotné vzdelávanie v technických odboroch.

Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 5000 SKK2005 - 9000 SKK2006 - 0 SKK

KEGA -> 198-025UKF-4/2010: Personálna a obsahová príprava výučby bakalárskeho študijného programu Informačné technológie v edukačnom prostredí v anglickom jazyku

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Eva Malá - Katerina Veselá - Zdenka Gadušová - Daša Munková - Štefan Koprda - Róbert Soták - Marcela Červeňanská - Peter Kuna

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010

Projekt je zameraný na internacionalizáciu ponuky štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Za týmto účelom budú vypracované podkladové materiály pre výučbu uvedeného študijného programu v anglickom jazyku. Súčasťou projektu bude aj vypracovanie podporného e-learningového kurzu anglického jazyka zameraného na doškolenie pedagogických pracovníkov, ktorí budú jednotlivé disciplíny programu vyučovať.

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 3473 €

 

KEGA -> 179-013UKF-4/2010: Model optimalizácie vzdelávania školských manažérov na vysokých školách

Zodpovedný riešiteľ: Miriam Bitterová

Spoluriešitelia z UKF: Alena Hašková - Jozef Polák - Mária Pisoňová - Zuzana Šimková - Zdeněk Obdržálek

Spoluriešitelia mimo UKF: Horváthová K. (UK Bratislava)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011

Projekt je zameraný na analýzu a porovnanie stavu súčasného vzdelávania riaditeľov škôl v SR a v zahraničí a výskum úrovne prípravy riaditeľov škôl v SR na realizáciu školského manažmentu. Na základe uvedenej analýzy a výskumu má projekt vyústiť do návrhu modelu inštitucionálneho vzdelávania riaditeľov škôl na vysokých školách v SR.

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 4293 €2011 - 3828 €

 

KEGA -> 198-025UKF-4/2010: Personálna a obsahová príprava výučby bakalárskeho študijného programu Informačné technológie v edukačnom prostredí v anglickom jazyku

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Eva Malá - Katerina Veselá - Zdenka Gadušová - Daša Munková - Štefan Koprda - Róbert Soták - Marcela Červeňanská - Peter Kuna

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2010 - 12/2010

Projekt je zameraný na internacionalizáciu ponuky štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Za týmto účelom budú vypracované podkladové materiály pre výučbu uvedeného študijného programu v anglickom jazyku. Súčasťou projektu bude aj vypracovanie podporného e-learningového kurzu anglického jazyka zameraného na doškolenie pedagogických pracovníkov, ktorí budú jednotlivé disciplíny programu vyučovať.

návrat na hlavnú stránku

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 3473 €

 

KEGA -> 037UKF-4/2011: Medzinárodná komparácia prístupu a kompetencií učiteľov na využívanie interaktívnych tabúl v multimédiami podporovanom vyučovaní

Zodpovedný riešiteľ: Peter Brečka

Spoluriešitelia z UKF: Jozef Polák - Pavol Bohony - Štefan Koprda - Milan Maroš - Juliana Veselková - Ján Záhorec - Ľubica Nagyová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013

Cieľom riešiteľského tímu je pripojiť sa k výskumu realizovanému v Maďarsku zameranému na identifikovanie a rozvíjanie kompetencií učiteľov využívať uvedené prostriedky vo svojom profesionálnom pôsobení. Projekt by mal vyústiť do vypracovania systému príslušných kompetencií, do kvantitatívneho vyhodnotenia významnosti jednotlivých kompetencií tohto systému a do vypracovania stratégie jeho rozvoja.

Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 0 €2012 - 0 €2013 - 0 €

 

KEGA -> 3/7127/09: Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy

Koordinátor z UKF: Mária Vargová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 9/2009 - 9/2011

Cieľom projektu je vypracovať elektronickú učebnicu didaktiky technickej výchovy pre študentov učiteľských fakúlt na Slovensku (Bc., Mgr., PhD.), ktorí sa podieľajú na technickom vzdelávaní žiakov. Učebnica bude mať všetky vlastnosti elektronického média tak, aby umožnila budúcim učiteľom efektívnejší spôsob výučby a umožnila im osvojiť si spôsob narábania s týmto médiom.

Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 339 €2010 - 243 €2011 - 0 €

 

KEGA -> 3/1113/03: Štúdia efektívnosti prevádzkovania ZŠ v závislosti od ich veľkosti

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Polák, J. - Ferenczi-Vaňová, A. - Vaňová, A. - Lančarič, D.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2003 - 12/2005

Cieľom projektu bolo empiricky analyzovať vzťah medzi veľkosťou škôl a nákladmi na jedného žiaka v súčasných podmienkach na Slovensku. Čiastkovými cieľmi bolo porovnanie kvality vzdelávania v malých obecných školách a v mestských ZŠ, analyzovanie výdavkov vynakladaných na zabezpečenie vyučovacieho procesu na ZŠ v závislosti od počtu žiakov a spracovanie ekonomickej podkladovej štúdie pre porovnanie výdavkov vynakladaných na prevádzkovanie rôzne veľkých ZŠ.

Pridelené finančné prostriedky: 2003 - 20000 SKK2004 - 115000 SKK2005 - 136000 SKK

 

KEGA -> 3/3037/05: Výchova k socio-entickej súdržnosti a tolerancii v školách v nových spoločensko-ekonomických podmienkach

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Polák

Spoluriešitelia z UKF: Plavčan, P. - Veselková, J. - Fráterová, Z.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2005 - 1/2007

Výchova k socio-etnickej súdržnosti v súčasnej spoločnosti

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 0 SKK2006 - 468000 SKK2007 - 0 SKK

 

KEGA -> 3/4026/06: Využívanie informačných a komunikačných technológií pri tvorbe učebných materiálov v cudzojazyčnom vzdelávaní na vysokých školách

Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Jančovičová (FF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Klocoková, D. - Záhorec, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2006 - 1/2008

Tvorba učebných materiálov

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 98000 SKK2007 - 0 SKK2008 - 0 SKK

 

KEGA -> 3/3036/2005: Inovácie v príprave učiteľov cudzích jazykov: CLIL a LLIL

Koordinátor z UKF: Jozef Polák

Spoluriešitelia z UKF: Pisoňová, M.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2005 - 1/2007

Inovačné trendy v príprave učiteľov cudzích jazykov

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 0 SKK2006 - 68000 SKK2007 - 0 SKK

 

KEGA -> 3/3245/05: Projekt konverzného magisterského štúdia - Školský manažment

Zodpovedný riešiteľ: Obdržálek, Z. (ÚTV PF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Polák, J. - Brečka, P. - Celinák, Š. - Fráterová, Z. - Hrúziková, Z. - Lančarič, D. - Munk, M. - Pisoňová, M. - Veselková, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2005 - 12/2007

Projekt konverzného magisterského štúdia - Školský manažment

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 391000 SKK2006 - 358000 SKK2007 - 228000 SKK

 

KEGA -> 3/0162/02: Tvorba kurikúl bakalárskeho štúdia anglického/nemeckého jazyka pre administratívu Európskej únie

Zodpovedný riešiteľ: Malíková, M. - Hvozdíková, S. (KCJ PF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Glovna, J. - Užáková, M.

Spoluriešitelia mimo UKF: Vilikovský, J. - Brhlíková, R.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2002 - 12/2004

Cieľom projektu bolo vytvoriť a validizovať študijné programy pre bakalársky stupeň štúdia cudzieho (anglického/nemeckého) jazyka pre administratívu Európskej únie.

Pridelené finančné prostriedky: 2002 - 176000 SKK2003 - 80000 SKK2004 - 80000 SKK

 

KEGA -> 3/310805: Centrum dištančného vzdelávania s virtuálnym prostredím

Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Kozík

Spoluriešitelia z UKF: Soták, V. - Bánesz, G. - Belica, J. - Lukáčová, D.

Spoluriešitelia mimo UKF: J. Balla, P. Grgáč, J. Držík, A. Száraz, Š. Lauko

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 31.08.2005

Doba riešenia: 8/2005 - 12/2006

Neustále pokroky v technike vytváryjú potrebu modernizácie cieľa, obsahu a foriem vzdelávania. Škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií a konkurujú jej iné médiá. Z uvedeného vyplýva pre školu potreba zmany jej zamerania z tradičného odovzdávania vedomostí na osvojenie metód spracovania a aplikácie informácií študujúcimi. Kvôli tomu je potrebné do celoživotného vzdelávania začleniť i neformalizované vzdelávanie a to najmä na katedrách techniky univerzít, ktoré by tieto centrá riadili.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 135000 SKK2006 - 150000 SKK

 

KEGA -> 3/6045/08: E-príručka anglickej morfológie E-morphology

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mária Hardošová, PhD. (FHV UMB Banská Bystrica)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Malá, E. - Gadušová, Z. - Čumová, O.

Spoluriešitelia mimo UKF: Šramková, M. (FHV UMB) - Brenkusová, Ľ (FHV UMB)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

Projekt je zameraný na analýzu dostupných materiálov určených na výučbu morfológie anglického jazyka na základe ktorej má vyústiť do vypracovania printovej podoby podkladov a elektronickej verzie e-príručky praktickej morfológie Aj. Vytvorená príručka spolu s cvičeniami a spätnou väzbou má prispieť k zatraktívneniu a zefektívneniu výučby morfológie na pedagogických a filozofických fakultách.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 270000 SKK2009 - 2522 €2010 - 2777 €

 

KEGA -> 3/4026/06: Využitie IKT pri tvorbe učebných materiálov v cudzojazyčnom vzdelávaní na vysokých školách

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Klocoková, D. - Munk, M. - Záhorec, J. - Žilová, R. - Gadušová, Z. - Hockicková, B. - Švarbová, E. - Burcl, P. - Kecskésová, D.

Spoluriešitelia mimo UKF: Jančovičová, Ľ. (PdF TVU) - Borsuková, H. (PdF TVU) - Breveníková, D. (PdF TVU) - Lihanová, S. (PdF TVU) - Vépyová, Z. (PdF TVU)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2006 - 12/2008

Predmetom projektu bola analýza edukačného softvéru používaného v cudzojazyčnom vzdelávaní na vysokých školách a vývoj štvorjazyčného výkladovo-prekladového slovníka odborných termínov z vybraných disciplín lingvistiky a didaktiky spolu s jeho multimediálnou aplikáciou Terminologický glosár: lingvistika a didaktika.

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 72000 SKK2007 - 34000 SKK2008 - 203000 SKK

 

RP MŠ SR -> 5c/255/2006: Výučba práce s LMS systémom v rámci predmetu Didaktická technológia

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Polák

Spoluriešitelia z UKF: Brečka, P. - Jaššová, K.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2006 - 1/2007

Využitie LMS systému vo výučbe v rámci predmetu Didaktická technológia

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 306000 SKK2007 - 0 SKK

 

UGA -> IV/20/2013: Didaktické hry s pomôckami z odpadového materiálu

Zodpovedný riešiteľ: Monika Valentová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2013 - 1/2015

Podstatou projektu bude navrhnutá, zhotovená didaktická pomôcka učebná pomôcka z odpadového materiálu. Na jej tvorbe sa budú podieľať aj študenti odboru PEP a študenti odboru PGVYCH, ktorí týmto spôsobom nadobudnú: - vedomosti, poznatky z oblasti hier, hračiek a učených pomôcok; - navrhovateľské a praktické zručnosti; - praktické zručnosti v rámci overovania účinnosti navrhnutých didaktických hier s pomôckami z odpadového materiálu vo vyučovaní.

Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 545 €2014 - 0 €2015 - 0 €

 

CGA -> IV/17/2009: IKT a Open Source softvér v univerzitnom štúdiu

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Šebo

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2010 - 1/2010

Súčasná úroveň práce v oblasti informačno-komunikačných technológií je podmienená celkovou ekonomickou a politickou situáciou spoločnosti. Preto sme sa rozhodli zamerať svoju pozornosť v oblasti práce s IKT na Open Souce softvér, ktorý poskytuje softvérové riešenia zadarmo, ale v porovnateľnej kvalite ako proprietarne softvérové produkty. Cieľom projektu je aplikovať IKT a open source softvér v univerzitnom štúdiu v predmetoch zameraných na grafické aplikácie.

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 320 €

 

UGA -> IV/19/2009: Medzinárodná komparácia slabých a silných stránok vyučovania informatiky a programovania na školách v Slovenskej a Českej republike

Zodpovedný riešiteľ: Peter Brečka

Spoluriešitelia z UKF: Daša Munková - Michal Munk - Alena Hašková

Spoluriešitelia mimo UKF: Záhorec J. FEM SPU Nitra

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2009 - 12/2011

Projekt je zameraný na zhodnotenie súčasného stavu vyučovania predmetov informatika a programovanie v SR a CR, pričom na základe komparácie dobrých skúseností a silných a slabých stránok vyučovania sledovaných predmetov na rôznych stupňoch škôl (ZŠ, SŠ) sa snaží identifikovať možnosti zlepšenia úrovne a atraktívnosti ich vyučovania.

Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 0 €2010 - 320 €2011 - 0 €

 

CGA -> III/1/2008: Rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov základných škôl v technickej výchove

Zodpovedný riešiteľ: Viera Tomková

Spoluriešitelia z UKF: Marcela Duchovičová - Mária Vargová - Ivica Handlovská

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2008 - 1/2010

Schopnosť žiaka vyjadriť technickú myšlienku vo forme technického výkresu alebo inej formy statického obrazu je prejavom technickej gramotnosti žiaka. Pri neverbálnej komunikácii vo vyučovacom procese nestačí, ak sa žiak naučí správne interpretovať statické obrazové informácie. Cieľom projektu je aplikovaním jednoduchých grafických úloh rozvíjať priestorovú predstavivosť žiakov základných škôl v predmete technická výchova.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 19000 SKK2009 - 405 €2010 - 0 €

 

CGA -> III/2/2008: Multimediálna učebnica pracovného vyučovania pre 4. ročník ZŠ

Zodpovedný riešiteľ: Mária Vargová

Spoluriešitelia z UKF: Viera Tomková - Monika Olekšáková

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

Cieľom projektu je podporiť technické vzdelávanie žiakov 4. ročníka ZŠ s využitím IKT vo vyučovacom procese, zamerať sa na rozvoj počítačovej a čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a výstupom je vypracovanie didaktickej pomôcky - multimediálnej učebnice.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 19000 SKK2009 - 405 €2010 - 0 €

 

CGA -> III/7/2008: Komparácia vedomostnej úroveň žiakov v technicky orientovaných predmetoch vo vybraných štátoch krajín Vyšegrádskej štvorky

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Bánesz

Spoluriešitelia z UKF: Danka Lukáčová - Ján Širka

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010

Cieľom projektu je porovnať úroveň technického vzdelávania vo vybraných štátoch krajín Vyšegrádskej štvorky v intenciách kľúčových kompetencií stanovenými Európskou úniou. Po zhodnotení súčasného stavu riešitelia chcú navrhnúť systém opatrení na skvalitnenie vzdelávania v technicky orientovaných predmetoch a v technickej výchove.

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 17000 SKK2009 - 405 €2010 - 0 €

 

UGA -> IV/22/2010: Drevená stavebnica ako technická hračka

Zodpovedný riešiteľ: Monika Valentová

Spoluriešitelia z UKF: Ján Širka - Mária Vargová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 19.03.2010

Doba riešenia: 1/2010 - 12/2012

Riešením projektu bude navrhnutá, zhotovená a v pedagogickej praxi overená drevená stavebnica ako technická hračka. Na jej tvorbe sa budú podieľať riešitelia projektu ako aj študenti študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika a študenti študijného odboru vychovávateľstvo.

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 263 €2011 - 0 €2012 - 0 €

 

UGA -> IV/20/2010: Monitorovanie technických schopnosti žiakov končiacich základnú školu.

Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Jendrichovský

Spoluriešitelia z UKF: Jozef Belica

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 19.03.2010

Doba riešenia: 1/2010 - 12/2012

Výskum bude orientovaný na žiakov deviatych ročníkov, na zisťovanie ich základných technických vedomostí, zručností a návykov, podľa kľúčových kompetencií.

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 263 €2011 - 263 €2012 - 263 €

 

91310863: Prípravná návšteva

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 18.01.2010

Doba riešenia: 2/2010 - 2/2010

Prípravná návšteva Comenius programu celoživotného vzdelávania - Katholieke Hogeschool Leuven, Belgicko

Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 992 €

 

GAM -> XIV/2005/PF: Návrh a vývoj elektronických učebných materiálov ku kurzu VKF

Zodpovedný riešiteľ: Záhorec, J. (ÚTV PF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Klocoková, D.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2005 - 12/2006

Cieľom projektu bolo zostaviť učebné materiály k študijnej disciplíne Vybrané kapitoly z fyziky a vytvoriť k nim interaktívnu elektronickú verziu.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 1700 SKK2006 - 5000 SKK

 

CGA -> III/5/2007: Elektronické výučbové materiály ako faktor ovplyvňovania vzťahu k vyučovacím predmetom

Zodpovedný riešiteľ: Záhorec, J. (ÚTV PF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Munk, M.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2008

Cieľom projektu bolo na základe pedagogického experimentu overiť možnosti ovplyvňovania vzťahu študentov k menej obľúbeným predmetom prostredníctvom pedagogickej intervencie elektronických učebných materiálov do ich vyučovania.

Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 6000 SKK2008 - 8000 SKK

 

CGA -> III/10/2004: Národnostné vedomie z aspektu multikultúrnosti žiakov ZŠ v národnostne zmiešaných regiónoch Slovenska

Koordinátor z UKF: Jozef Polák

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2004 - 1/2006

Analýzy a štúdium národnostného vedomia z aspektu multikultúrnosti žiakov ZŠ

Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 0 SKK2005 - 0 SKK2006 - 7000 SKK

 

CGA -> III/8/2005: Optimalizácia prípravy školských manažérov s porovnaním s EU

Zodpovedný riešiteľ: Z. Šimková (ÚTV UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Polák, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2005 - 1/2007

Príprava školských manažérov

návrat na hlavnú stránku

Pridelené finančné prostriedky:

 

GAM -> XIV/2005/PF: Návrh a vývoj elektronických učebných materiálov ku kurzu VKM

Zodpovedný riešiteľ: J. Záhorec (ÚTV UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Klocoková, D.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2005 - 1/2005

Tvorba učebných materiálov

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 2500 SKK

 

CGA -> III/3/2004: Podpora tradičných remeselných technológií vo vzdelávaní

Zodpovedný riešiteľ: Jana Depešová

Spoluriešitelia z UKF: Širka, J. - Tomková, V. - Duchovičová, M. - Vargová, M.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 4/2004 - 4/2007

Projekt rieši problematiku výchovy odborníkov pripravených zachovávať a odovzdávať tradičné remeselné technológie. Zámerom projektu je výchova mladej generácie ako odborníkov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a prostredníctvom nich úsilie podporiť zachovávanie kultúrneho dedičstva vo vzťahu k Európskej únií.

Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 4000 SKK2005 - 2500 SKK2006 - 4000 SKK2007 - 0 SKK

 

CGA -> CGA/III/2/2004: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania v podmienkach vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Bánesz

Spoluriešitelia z UKF: Lukáčová, D. - Depešová, J. - Tomková, V. - Širka, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2004 - 12/2006

V snahe zachovať kopatibilitu v kuriukárnej, organizačnej a didaktickej rovine vyučovania v rámci technickej výchovy na školách v SR v porovnaní s krajinami, ktoré sa pripravujú na vstup do EU, bude cieľom projektu vytvoriť teoretické podmienky pre nové prístupy k technickému vzdelávniu.

Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 4000 SKK2005 - 3000 SKK2006 - 7000 SKK

 

NP XIV: Projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy

Zodpovedný riešiteľ: Zajko, M. (FEI STU Bratislava)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Polák, J. - Brečka, P. - Lančarič, D. - Pisoňová, M. - Záhorec, J. - Veselková, J.

Partneri projektu: MPC Bratislava (SK), FEI STU Bratislava (SK)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2008

Participácia na realizácii modulu Základy personálneho manažmentu

Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 0 SKK2008 - 0 SKK

 

GAM -> III/2006: Pracovná náplň študentov odboru Technológia vzdelávania na odbornej praxi

Zodpovedný riešiteľ: Jana Gašparíková (PF UKF, ÚTV)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2005 - 1/2006

Projekt sa týka obsahovej náplne odbornej praxe študentov odboru Technológia vzdelávania

Pridelené finančné prostriedky:

 

NP XIV: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny PSVaR na úsekoch sociálnych vecí a rodiny

Zodpovedný riešiteľ: Polák, J. (UKF Nitra)

Spoluriešitelia z UKF: Hašková, A. - Polák, J. - Brečka, P. - Fráterová, Z. - Lančarič, D. - Pisoňová, M. - Šimková, Z. - Záhorec, J. - Veselková, J.

Partneri projektu: Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. (SK), Nadácia Mojmír, Mojmírovce (SK)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Doba riešenia: 5/2008 - 11/2008

Participácia na realizácii sekcií: Manažment ľudských zdrojov - riadiaci pracovníci Projektový manažment - riadiaci pracovníci Lektorské zručnosti - riadiaci pracovníci Lektorské zručnosti - zamestnanci

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 0 SKK

 

CGA -> CGA III/5/2005: Príprava manažérov škôl a školských zariadení s dôrazom na uplatňovanie manažérskych funkcií z pohľadu požiadaviek súčasnej doby

Zodpovedný riešiteľ: Mária Pisoňová

Spoluriešitelia z UKF: Lančarič, D. - Brečka, P. - Veselková, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2005 - 1/2007

Projekt je zamraný na zistenie súčasného stavu riadenia vzdelávacích inštitúcií s cieľom skvalitniť profesionálnu prípravu riaditeľov škôl a školských zaraidení v SR.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 2500 SKK2006 - 7000 SKK2007 - 0 SKK

 

CGA -> III/8/2007: Profesijný rozvoj učiteľov technickej výchovy

Zodpovedný riešiteľ: Danka Lukáčová

Spoluriešitelia z UKF: Bánesz, G. - Širka, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2007

Doba riešenia: 4/2007 - 12/2009

Cieľom projektu je na základe analýzy existujúceho a projektovaného stavu v subsystémoch profesijného rozvoja učiteľov technickej výchovy na Slovensku a v zahraničí vypracovať optimálny, racionálny a efektívny model vzdelávania učiteľov technickej výchovy. Dosiahnuť možnosť plynulejšieho prechodu študentov z jednej vysokej školy na druhú a umožniť tak študentom získavať vzdelanie nezávisle od regiónu.

Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 6000 SKK2008 - 7000 SKK2009 - 0 €

 

CGA -> III/7/2007: Elektronické učebné materiály pre didakticko-technologickú prípravu učiteľov

Zodpovedný riešiteľ: Peter Brečka

Spoluriešitelia z UKF: Záhorec, J. - Koprda, Š. - Munk, M. - Mních, J.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF

Doba riešenia: 1/2008 - 12/2008

Hlavným cieľom projektu je príprava elektronických a učebných materiálov, ktoré budú využívané v rámci prípravy budúcich učiteľov na prácu s učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Táto príprava je realizovaná prostredníctvom takých predmetov ako sú Didaktická technológia, IKT, resp. Informačné a komunikačné médiá vo vyučovaní a pod., ktoré sú zaraďované do všeobecného pedagogicko-psychologického základu študijných programov učiteľstva

Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 0 SKK

 

ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY

LLP -> 511491-LLP-1-2010-1-CZ-KA: Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR)

Koordinátor z UKF: Libor Vozár

Spoluriešitelia z UKF: Alena Hašková - Ľubor Pilárik - Ľubica Lachká - Marcela Verešová - Ružena Žilová - Diana Kanásová

Spoluriešitelia mimo UKF: Vetráková, M. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Švarcová, R. (Žilinská univerzita v Žiline), Pašteková, M. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)

Partneri projektu: 1. Centrum pro studium vysokého školství (Praha, ČR), 2. University of Strathclyde (Glasgow, UK), 3. University of Latvia (Riga, LV), 4. Center for Reasearch in Higher Education Policies (Matosinhos, PT), 5. Warsaw School of Economics (Varšava, PL), 6. University of Twente (Twente, NL)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: EC

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 08.12.2010

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013

Hlavným cieľom projektu bola identifikácia bariér, ktoré vznikajú pri implementácii Európskych štandardov a noriem pre hodnotenie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tzv. ESG. na inštitucionálnej, národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Cieľovú skupinu výskumu realizovaného v rámci projektu predstavovalo 28 vysokoškolských inštitúcií v 7 krajinách EÚ.

Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 25507 €2012 - 25552 €2013 - 27786 €

 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530

VF -> 21110193: Diversity management - the best practices from V4 countries

Koordinátor z UKF: Mária Pisoňová

Spoluriešitelia z UKF: Mária Pisoňová - Miriam Bitterová

Partneri projektu: Západočeská univerzita v Plzni, Česko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SR Szent István Egyetem Gödöllő, Maďarsko Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie, Poľsko

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Vyšegrádsky fond

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 21.06.2004

Doba riešenia: 8/2011 - 10/2012

Demografické zmeny v spoločnosti spolu s globalizaciou pracovného trhu nutne vedú k potrebe diverzity managementu vo vzťahu k meniacej sa štruktúre pracovnej síly. Diverzity management je novým fenoménom a novou oblasťou managementu ako v oblasti teórie, tak i v podnikovej a spoločenskej praxi. Hlavne v oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa stáva diverzity management stále významnejším, zvlášť po integrácii Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska do Európskej únie.

Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 0 €2012 - 0 €

 

VF -> 10840066: Education and Technics

Zodpovedný riešiteľ: Danka Lukáčová

Partneri projektu: 1. Szeged University, Faculty of Juhász Gyula Teachers Training College (Maďarsko) 2. Technical University of Radom Faculty of Teacher Training (Poľsko)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Vyšegrádsky fond

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.02.2009

Doba riešenia: 3/2009 - 8/2009

Zámerom projektu je zorganizovať medzinárodnú konferenciu s názvom Vzdelávanie a technika. Zameranie konferencie je orientované na prezentáciu technického vzdelávania realizovaného na všetkých stupňoch vzdelávania v oblasti formálnej aj neformálnej. Cieľom projektu je zistenie spôsobov rozvoja záujmu detí a mládeže o technické vzdelávanie v rôznych krajinách.

Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 980 €

 

COMENIUS -> 87391-cp-1-2000-PL-COMENI: MATCOMP - Applications of Information and Communication Technology in Teaching and Learning Mathematics

Koordinátor z UKF: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Polák, J. - Gašparíková, J. - Turčáni, M. - Lovászová, G. - Fulier, J. - Čeretková, S. - Kmeťová, M. - Vallo, D. - Michalička, P.

Partneri projektu: OEIIZK - Ośrodek Edukacji Informatycznej I Zastosowań Komputerów, Varšava (Poľsko), Institute of Education, University of London, Londýn (Veľká Británia)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska únia

Doba riešenia: 9/2000 - 1/2004

Projekt bol zameraný na implementáciu nových informačných a komunikačných technológií do školskej praxe vyučovania matematiky a vytvorenie možností pre učiteľov matematiky stať sa uvedomelými, zručnými a kvalifikovanými učívateľmi nových IKT vo svojej každodennej učiteľskej praxi.

Pridelené finančné prostriedky: 2000 - 0 SKK2001 - 155300 SKK2002 - 168000 SKK2003 - 110000 SKK2004 - 0 SKK

 

XXX: Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

Koordinátor z UKF: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Polák, J. - Lančarič, D. - Munková, D. - Záhorec, J. - Veselková, J.

Spoluriešitelia mimo UKF: Metodické a evaluačné centrum Ostrava, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave

Partneri projektu: Metodické a evaluačné centrum Ostrava (CZ), Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave (CZ)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:

Doba riešenia: 9/2009 - 12/2009

Projekt je zameraný na komparáciu vedomostí a zručností žiakov základných a stredných škôl v príhraničných oblastiach ČR a SR a monitorovanie zvyšovania vedomostí žiakov v dlhodobom dvojročnom cykle.

Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 0 €

 

UNESCO -> bez r. č.: Development of Learning Activities Motivation and Socialisation of Young Romany Population

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Rosinský, R. - Poliaková, E. - Czajlik, M.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UNESCO

Doba riešenia: 9/2002 - 1/2004

Projekt bol zameraný na overenie možností zvyšovania učebnej motivácie a socializácie rómskej populácie prostredníctvom vzdelávacieho prostredia založeného na využívaní učebných pomôcok Lego Dacta

Pridelené finančné prostriedky: 2002 - 0 SKK2003 - 0 SKK2004 - 0 SKK

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530

 

COMENIUS -> 112208-CP-1-2003-1-AT-COM: SOCRATES/COMENIUS 2.1 Promote MSc

Koordinátor z UKF: Soňa Čeretková

Spoluriešitelia z UKF: Zelenický, Ľ. - Beňačka, J. - Vallo, D. - Michalička, P. - Demová, A. - Varga, M. - Škoríková, Ľ. - Teleki, A. - Rakovská, M. - Horváthová, D. - Kmeťová, M. - Kozík, T.

Partneri projektu: Vienna University (Rakúsko) Sunderland University (Veľká Británia) Palackého univerzita (Olomouc)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska únia

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 20.02.2004

Doba riešenia: 1/2004 - 12/2006

Projekt medzinárodnej spolupráce zameraný na inováciu obsahu vyučovania matematiky, fyziky a ďalších prírodovedných predmetov.

Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 4207 €2005 - 4182 €2006 - 0 €

 

bez r. č.: The role of school leadership in creating a learning environment that is conductive to effective learning with special regard to the improvement of the quality of teacher activity

Zodpovedný riešiteľ: Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky (Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky)

Spoluriešitelia mimo UKF: ministerstvami školstva poverení zástupcovia 5 krajín

Partneri projektu: ministerstvá školstva Maďarska, Rakúska, Česka, Slovenska a Slovinska

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:

Doba riešenia: 1/2008 - 7/2009

Projekt je spoločnou iniciatívou krajín strednej Európy v rámci tzv. stredoeurópskej spolupráce v oblasti celoživotného vzdelávania (CECE - Central European Cooperation in Education for Lifelong Learning). Jeho cieľom je vypracovanie správ jednotlivých krajín o stave riadenia škôl a zvyšovaní efektivity učenia sa (leadership for learning) s ich následnou komparáciou a spracovaním výstupovej komparačnej štúdie.

Pridelené finančné prostriedky:

 

ŠTRUKTURÁLNE FONDY

OPV -> ITMS 26120130028: Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre

Zodpovedný riešiteľ: Marcela Verešová

Spoluriešitelia z UKF: Dana Malá - Miroslava Líšková - Ctibor Határ - Michal Čerešník - Viktor Gatial - Marianna Hupková - Adriana Récka - Jozef Dobiš - Ján Širka - Miroslav Šebo - Ľubica Poledníková - Dana Zrubcová - Lýdia Lehoczká - Janka Satková - Jana Luprichová - Ivan Rác - Andrej Mátel - Ján Tirpák - Ľudmila Illášová - Ivan Kraus - Ján Štubňa - Andrea Juhásová

Spoluriešitelia mimo UKF: Gordon, G. – Owen, C. – Pohánka, M. – Hurajová, Ľ. – Selecký, E. – Domankušová, H. – Rothbauer, M. – Rosenbergerová, A. – Spišáková, S. – Turnovec, I.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 06.08.2013

Doba riešenia: 8/2013 - 1/2015

Strategickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania seniorov prostredníctvom inovácie existujúcich a vytvorenia nových vzdelávacích programov na U3V pri UKF v Nitre a zavedenia systému riadenia ich kvality.

Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 76880 €2014 - 116755 €2015 - 1654 €

 

OPV -> 26110230096: Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

Zodpovedný riešiteľ: Danka Lukáčová

Spoluriešitelia z UKF: Gabriel Bánesz - Tomáš Kozík - Miroslav Šebo - Peter Kuna - Juraj Sitáš - Viera Tomková - Ivana Tureková - Adriana Récka - Ľubomír Zabadal - Ján Širka - Jozef Baus - Janka Satková - Daniel Szalai - Jaromír Šimonek - Nora Halmová - Jaroslav Broďáni - Natália Czaková - Pavol Horička - Jaroslav Krajčovič

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 05.09.2013

Doba riešenia: 9/2013 - 8/2015

Strategickým cieľom projektu je zabezpečiť inováciu študijných programov s cieľom lepšej prípravy absolventov v súlade s požiadavkami trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre to budú 4 študijné programy, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre bude inovovať dva študijné programy. Na katedre telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre sa budú inovovať 4 študijné programy.

Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 85411 €2014 - 119737 €2015 - 0 €

 

ESF (2006-08) -> SOP ĽZ 2005/1-088: 112302: E-learning a zvyšovanie profesných kompetencií učiteľov

Zodpovedný riešiteľ: Alena Hašková

Spoluriešitelia z UKF: Polák, J. - Malá, E. - Pokrivčáková, S. - Klocoková, D. - Lančarič, D. - Záhorec, J. - Koprda, Š. - Munk, M. - Filo, J. - Rákayová, L. - Péntek, A. - Soták, R. - Karvašová, E.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

Doba riešenia: 4/2006 - 12/2008

Cieľom projektu bolo vytvoriť širšie možnosti pre realizáciu ďalšieho vzdelávania učiteľov v zameraní na rozvoj ich schopností využívať informačné technológie vo výchovno-vzdelávacích procesoch a zvládať elektronické formy vzdelávania a podporiť zvyšovanie ich cudzojazyčných kompetencií.

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 3899575 SKK2007 - 0 SKK2008 - 0 SKK

 

ESF (2006-08) -> 11230220161: Pilotný projekt zvýšenia kvalifikácie a adaptability vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti IKT so získaním certifikátu európskeho počítačového oprávnenia ECDL s cieľom aplikovať získané zručnosti smerom k sp

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rastislav Žitný (Ústav prírodných a informatických vied)

Spoluriešitelia z UKF: Munk, M. - Žitný, R. - Czajlik, M. - Ďuračková, B. - Šebo, M. - Rapavý, M. - Záhorec, J. - Brigán, D. - Polláková, J. - Gašparíková, J. - Lančarič, D. - Pšenáková, I. - Turčáni, M. - Drlík, M. - Kapusta, J. - Burianová, M. - Švec, P.

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 26.01.2005

Doba riešenia: 2/2005 - 6/2007

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania vysokoškolských učiteľov v oblasti IKT na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom vybudovania systémovej podpory, pilotná fáza overovania vzdelávania a certifikovania vybranej cieľovej skupiny vysokoškolských učiteľov.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 817598 SKK2006 - 470808 SKK2007 - 0 SKK

 

ESF (2006-08) -> SOP ĽZ 2005/1-088: 112302: E-learning a zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov

Zodpovedný riešiteľ: A. Hašková (PF UKF)

Spoluriešitelia z UKF: Munk, M. - Polák, J. - Klocoková, D. - Záhorec, J. - Lančarič, D. - Koprda, Š.

Partneri projektu: KCJ UKF (SK)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

Doba riešenia: 1/2006 - 1/2007

Využitie IKT vo vzdelávaní a príprave učiteľov

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 3988575 SKK2007 - 0 SKK

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530


ESF (2006-08) -> SOP ĽZ 2004/4-184: Intenzifikácia digitálnej gramotnosti s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce.

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Gero

Spoluriešitelia z UKF: Kúbeková, A. - Deptová, T. - Fichnová, K. - Spálová, L. - Pokrivčák, A. - Vančo, L. - Galbavý, L. - Koprda, P. - Novák, J. - Šebo, M.

Spoluriešitelia mimo UKF: Gero, A. ( Pro, Elit, s.r.o. Nitra), Ilko, Š. (Akadémia vzdelávania Nitra)

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 17.10.2005

Doba riešenia: 10/2005 - 12/2007

Cieľom projektu je transformácia systému odborného vzdelávania a prípravy smerom k potrebám trhu práce. Využije sa existujúci vzdelanostný potencionál študentov UKF k posilneniu kľúčových zručností, čo by malo viesť k posilneniu predpokladov k zamestnanosti nielen v regióne, ale aj na európskom trhu práce. Doplnenie vedomostí v oblastiach informačných technológií a grafických softvérov sú potrebným predpokladom pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania.

Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 400000 SKK2006 - 0 SKK2007 - 0 SKK

 

ESF (2006-08) -> ITMS11230100305: Podpora rozvoja manažérskych zručností budúcich absolventov stredných škôl v regióne NSK

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Helena Psotová (Nitriansky samosprávny kraj)

Spoluriešitelia z UKF: Beláková, T. - Porubská, G. - Kozík, T. - Ďurdiak, Ľ.

Spoluriešitelia mimo UKF: J. Furi Slovenská živnostenská komora Nitra

Partneri projektu: 1. PF UKF Nitra 2. Slovenská živnostenská komora Nitra

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 27.09.2006

Doba riešenia: 10/2006 - 11/2007

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability osôb vstupujúcich po prvý krát na trh práce.Realizáciou projektu sa vytvorí predpoklad pre zlepšenie vzdelávacích a školiacich učebných osnov prostredníctvom modulového prístupu s dôrazom na praktickú stránku týchto školení.Projekt má pilotný charakter vybraných vzdelávacích aktivít vzhľadom na metodiku a technológiu výučby.

návrat na hlavnú stránku

Pridelené finančné prostriedky: 2006 - 0 SKK2007 - 2127269 SKK