Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Medzinárodná konferencia doktorandov na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Medzinárodná konferencia doktorandov na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
Pri príležitosti 60. výročia UKF v Nitre zorganizovala Katedra techniky a informačných technológií dňa 11.10.2019 medzinárodnú konferenciu doktorandov, ktorí úspešne ukončili doktoranské štúdium počas celého obdobia existencie aktreditovaného doktoradnského štúdia na katedre. Konferencia sa konala pod záštitou p. dekana PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD.
Prítomných účastníkov konferencie pozdravili p. prodekanka PF UKF v Nitre pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., p. vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. a garandka doktorandského štúdia na katedre p. prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.


Úvodné prednášky boli venované problematike kritického myslenia, technického vzdelávania na Slovensku, otázkam a výzvam doktroradnského štúdia a významu doktorandského štúdia pre ďalšiu prax bývalých doktorandov. S pozvanými predsnáškami vystúpila p. prorektorka pre vzdelávanie UKF v Nitre p. doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., p. prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. z Prešovskej univerzity, p. doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci a doc. Ing. Dávid Vaněček, Ph.D. z ČVUT v Prahe.
V popoludňajších hodinách boli v panelovej diskusii prezentované skúsenosti prihlásených účastníkov. Zo záverov konferencie vyplynulo, že vedomosti a zručnosti, ktoré bývalí doktorandi nadobudli počas doktorandského štúdia, sú pre nich prínosné aj v ich súčasnej praxi. Napriek faktu, že mnohí nepracujú v pedagogickej sfére, konštatovali, že na súčasnom pracovisku im najviac chýba kontakt so žiakmi a študentmi.
Konferencie sa zúčastnil aj bývalý dlhoročný vedúci katedry a bývalý garant doktorandského štúdia na katedre p. prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., ktorý v deň konania konferencie dovŕšil krásne životné jubileum – 75. rokov. Pánovi profesorovi blahoželáme a prajeme veľa zdravia, elánu, optimizmu a radosti v kruhu svojich najbližších.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
organizačný garant konferencie
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

 

PA110186 resize

PA110188 resize

PA110193 resize

PA110197 resize

PA110200 resize

PA110201 resize

PA110204 resize

PA110255 resize