Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

STEMkey – Teaching standard STEM topic with a key competence approach

flyer
Názov projektu
STEMkey – Teaching standard STEM topic with a key competence approach
projekt programu Erasmus+ 2020-I- DE01.KA203.005671, doba riešenia: 01. 09. 2020 – 31. 08. 2023
 
Hlavný koordinátor projektu: Pädagogische Hochschule Freiburg (DE)
Spoluriešitelia projektu:
 • Univerzita Konštantína Filozofa UKF v Nitre (Katedra techniky a informačných technológií PF a Katedra matematiky FPVI; inštitucionálni koordinátori: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Soňa Čeretková)
 • Universiteit Utrecht (Holandsko)
 • Instituto de Educagäo da Universidade de Lisboa, Lisabon (Portugalsko),
 • Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU Trodheim (Nórsko)
 • Universitaet Innsbruck (Rakúsko)
 • Univerzita Karlova v Prahe (Česká republika)
 • Faculty of Science University of Zagreb (Chorvátsko)
 • University of Maribor (Slovinsko)
 • Vilniaus Universitetas, Vilnus (Litva)
 • Educationat Excellence Corporation Limited, Nicosia (Cyprus)
 • Hacettepe Universitesi, Ankara (Turecko)
Zámer projektu:
 • vytvorenie modulárneho systému pregraduálnej didaktickej prípravy študentov učiteľstva prírodovedných predmetov v oblasti STEM reflektujúceho koncepciu rozvíjania kľúčových kompetencií v zmysle ich vymedzenia dokumentom Odporúčania týkajúce sa klúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie schváleného Radou Európskej únie v roku 2018
Výstupy projektu