Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Vademecum mentora

Názov projektu
Vademecum mentora
Bilaterálny projekt APVV SK-SRB-21-0025, doba riešenia: 01. 03. 2022 – 31. 12. 2023
Koordinátor projektu: UKF v Nitre (Pedagogická fakulta v spolupráci s Filozofickou fakultou)
Spoluriešiteľ projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Srbsko (Fakulta prírodných vied)
Národní koordinátori: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Branka Radulović, PhD.
 
Zámer projektu
  • monitorovanie a skríning práce uvádzajúcich učiteľov - mentorov a analyzovanie kompetencií nevyhnutných pre usmerňovanie a vedenie budúcich a začínajúcich učiteľov na Slovensku a v Srbsku
  • determinovanie kompetencií, ktoré je potrebné rozvíjať u mentorov
  • tvorba príslušných vzdelávacích materiálov pre kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov, aby sa stali náležite profesijne pripravenými na prácu mentorov
 
Výstupy projektu: