Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Inovatívne vzdelávacie e-moduly bezpečnosti práce v duálnom vzdelávaní

Názov projektu: INOVATÍVNE VZDELÁVACIE E-MODULY BEZPEČNOSTI PRÁCE V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
Číslo projektu: 014UKF-4/2020
Doba riešenia projektu: 01/2020 -12/2022
Riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta, UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Spoluriešiteľské pracovisko č. 1 Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Katedra požiarneho inžinierstva

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Spoluriešiteľské pracovisko č. 2 Vysoká škola DTI
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Spolupracujúca inštitúcia č. 3 Inštitút pre výskum práce a rodiny
Spoluriešiteľ RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

ANOTÁCIA PROJEKTU
Digitalizácia a 4. priemyselná revolúcia stavajú svet práce pred podstatné zmeny nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Pracovný trh si vyžaduje nové kompetencie, na ktoré sa pripravuje aj školstvo. Systém duálneho vzdelávania je výnimočným modelom znamenajúcim partnerstvo žiakov, škôl a firiem. Pri týchto skutočnostiach sa mení v procese duálneho vzdelávania aj postavenie študenta a stáva sa „zamestnancom v adaptačnom procese na svoje budúce povolanie“. Zo štatistík vyplýva, že v prípade 18 až 24-ročných existuje väčšia pravdepodobnosť vážneho úrazu v práci ako u starších dospelých osôb. Význam nadobúdajú otázky spojené so zabezpečením bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi žiakov a študentov pripravujúcich sa na svoje budúce povolanie a zároveň spojené s povinnosťami zamestnávateľov, u ktorých sa uskutočňuje odborná prax a odborné vzdelávanie. Vstup na pracovisko je podmienené vstupným školením a praktickým zácvikom. Súčasťou vstupného školenia je nadobudnutie teoretických vedomostí v oblasti včasného rozpoznania a identifikovania nebezpečenstiev a odstraňovania alebo znižovania rizík pri činnostiach, ktoré bude žiak na pracoviskách vykonávať. Požiadavkou na výkon akejkoľvek práce je aj zdravotná spôsobilosť, ktorá je determinovaná faktormi vykonávanej práce. Cieľom tohto projektu je vytvoriť súbor elektronických vzdelávacích modulov v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany pre atraktívne a rizikové profesie v duálnom vzdelávaní a na konci projektu získané a overené výstupy budú vydané vo forme monografie. Svojím zameraním moduly budú členené podľa charakteru práce, podľa špecifických pracovných prostriedkov, ktoré žiaci pri práci budú používať a podľa charakteru prostredia, v ktorom sa tieto činnosti budú vykonávať. Značná pozornosť bude venovaná manažérstvu rizika pri praktických činnostiach, vizualizácii na pracoviskách, preventívnym opatreniam a základným zásadám bezpečnosti ochrane pred požiarmi, nevynímajúc ani havarijnú pripravenosť v prípade vzniku incidentov. Ukážky v elektronických textoch budú príkladmi správnej praxe a budú vhodnou pomôckou pre žiakov, učiteľov a majstrov s uplatnením všetkých didaktických zásad prijateľných pre vekovú populáciu, ktorej budú prioritne určené. Učebné texty budú zamerané proaktívne, motivačne s dôrazom na reálne situácie a budú návodom na prevenciu, ale aj represiu v prípade incidentov. V celom projekte dominuje akcent na prepojenia teórie s reálnou praxou, preto aj konečným produktom budú učebné texty prepojenie teórie a praxe. Preto aj modelové situácie budú vychádzať z pozorovaní, z konkrétnych zistení a praktických skúseností riešiteľov, majstrov odborného výcviku, manažérov bezpečnosti na konkrétnych pracoviskách.

Kľúčové slová: bezpečnosť a kontrola, modul, požiadavky trhu práce, riziká, vzdelávanie
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu: duálne vzdelávanie, povolanie, zamestnanec, žiak, pracovisko, stroje, BOZP, PO, učebný text, monografia

ANOTÁCIA PROJEKTU V ANGLICKOM JAZYKU

Digitization and the 4th Industrial Revolution are placing the world of labour in front of substantial changes not only in Slovakia but throughout Europe. The labour market requires new competences which the education system needs to be prepared for. The system of dual education represents an exceptional model for the partnership of students, schools and companies. Within this model, the status of the students change in the process of dual education and they become "employees in the adaptation process for their future occupation". Statistics show that 18 to 24-year-olds are more likely to be seriously injured at work than older adults. Issues related to ensuring occupational safety and fire protection for pupils and students preparing for their future occupation are of importance and are connected to an employers' professional and vocational training responsibilities at the same time. Entry to the workplace is conditioned by initial theoretical and practical training. The initial training includes the acquisition of theoretical knowledge in the early detection and identification of hazards and the elimination or reduction of risks in activities that the student will perform in the workplace. Medical fitness is also the requirement for the performance of any work, which is determined by the factors of the work performed. The aim of this project is to create a set of electronic training modules in occupational safety and health and fire protection for attractive and risky professions in dual education. The obtained and verified outputs will be published in the form of a monograph at the end of the project. The modules will be structured according to the nature of the work, according to the specific work equipment that the pupils will use at work and according to the nature of the environment in which these activities will be carried out. Considerable attention will be paid to risk management in practical activities, workplace visualization, precautionary measures, and the basic principles of fire protection, including emergency preparedness in case of incidents. Demonstrations in electronic texts will provide examples of good practice and will be a useful tool for students, teachers and masters to apply all the didactic principles acceptable to the age population to which they will be prioritized to. Teaching texts will be proactive, motivational, focused on real-life situations and will be a guide to prevention but also to repression in the event of incidents. The whole project is dominated by an emphasis on linking theory with real practice, so the final product will be educational texts linking theory and practice. Therefore, model situations will also be based on observations, concrete findings and practical experience of solvers, masters of vocational training, safety managers at specific workplaces.

Kľúčové slová v anglickom jazyku: safety and control, labor market requirements, risks, education, module, dual education, profession, employee, pupil, workplace, machines, OSH, Fire protection, textbook, monograph

 CIELE PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality úrovne vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri školiacich aktivitách – vstupných a opakovaných školeniach vytvorením inovatívnych učebných textov spracované modulovo pre jednotlivé pracovné profesie pre vzdelávajúcich aj vzdelávaných. Cieľovou skupinou budú žiaci duálneho vzdelávania a odborní zamestnanci zabezpečujúci školenie a zácvik študentov a žiaci, ktorí sú nositeľmi kontroly a dodržiavania BOZP žiakov na pracoviskách. Tvorba elektronických modulových učebných textov pre žiakov musí zodpovedať vekovej kategórii 15 – 18 ročných tak, aby hlavne vizualizáciou, praktickým príkladom ich dokázala osloviť a aby otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a prevencia pred nebezpečenstvom pri práci bola súčasťou ich každej pracovnej aktivity.

K dosiahnutiu toho cieľa sú zadefinované tieto čiastkové ciele:

  1. Vytvoriť databázu pracovísk pre realizáciu projektu. K tomu je potrebné osloviť pracoviská, v ktorých duálne vzdelávanie prebieha, oboznámiť ich s projektom a nadviazať spoluprácu pri riešení tohto projektu. Nakoľko už v súčasnosti sú nadviazané partnerstvá so školami, v ktorých duálne vzdelávanie prebieha, je predpoklad, že do projektu bude zapojených dostatočný počet škôl a pracovísk.
  2. Vykonať analýzu potrieb pre školenie u zamestnávateľa a celkovú analýzu pracoviska, na ktorom prebieha vzdelávanie. Zadefinovať cieľové skupiny pre projekt kontaktná osoba v podniku, počet žiakov a ich študijný, resp. učebný odbor. Bude sa postupovať procesným spôsobom vstupy a výstupy, štatistika úrazovosti na pracovisku, manažovanie rizika, prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, typ zariadení, s ktorými žiak pracuje alebo bude pracovať a pod.
  3. Vytvoriť elektronické učebné texty pre cieľovú skupinu žiakov, zodpovedajúce ich potrebám, požiadavkám. Vlastné spracúvanie aj výsledná podoba textov bude vytvorená v súlade s potrebami zamestnávateľskej firmy.
  4. Vykonať výskum na reprezentatívnej vzorke žiakov a zamestnancov v rámci jedného školského roku s cieľom verifikovať kvalitu vypracovaných vzdelávacích materiálov a dať im konečnú podobu podľa potrieb zamestnávateľa.
  5. Popularizácia získaných výstupov z výskumnej časti projektu a aplikácia výučbových materiálov z projektu u zamestnávateľov. Výstupy si vyžiadajú publicitu a prezentáciu na medzinárodnej úrovni, a následne aj v reálnej praxi. Konečné výsledky budú súčasťou vedeckej monografie.

CIELE PROJEKTU V ANGLICKOM JAZYKU

The main objective of the project is to increase the quality of education in the of dual education system in the area of occupational safety and health and fire protection in training activities - initial and repeated trainings by creating innovative textbooks prepared modularly for individual occupations for both educators and the educated. The target group will be dual education students and professional staff providing trainings for students and pupils who are in control and supervising OSH of pupils at workplaces. The creation of electronic module textbooks for pupils must correspond to the 15-18 year-old age group, in particular by providing appealing visualizations and practical examples to them so that occupational health and safety issues and fire protection and prevention becomes a part of their everyday work activities.

To achieve this goal, the following partial goals are defined:

  1. Create a database of workplaces for project implementation. To do this, it is necessary to address workplaces where dual education takes place, familiarize them with the project and establish cooperation in solving this project. As partnerships with schools in which dual education is in progress are already established, there is a presumption that a sufficient number of schools and workplaces will be involved in the project.
  2. Carry out an analysis of the training needs of the employer and an overall analysis of the training site. Define target groups for the project contact person in the company, the number of pupils and their study or training field. Processes will be input and output, statistics on workplace injuries, risk management, allocation of personal protective equipment, type of equipment with which the student works or will work, and so on.
  3. Create electronic learning texts for the target group of students, corresponding to their needs and requirements. The actual processing and the final form of the texts will be created in accordance with the needs of the employer company.
  4. Carry out research on a representative sample of pupils and staff in the span of one school year in order to verify the quality of the training material produced and give it the final form according to the employer's needs.
  5. Popularization of obtained outputs from the research part of the project and application of teaching materials from the project to employers. The outputs will require publicity and presentation at an international level, and subsequently in practice. The final results will be presented in a scientific monograph.

projekt1