Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách

Manuál predikovania kvality prostredia v školských budovách
Manual to quility environment prediction in school building
Projekt č. 014UKF-4/2016

 Anotácia

Projekt je zameraný na vytvorenie učebných textov pre screeningové hodnotenie vnútorného prostredia a vytvorenie elektronického nástroja pre hodnotenie kombinácií vybraných faktorov vnútorného prostredia v školských budovách s možnosťami navrhovaných opatrení.  Cieľovou skupinou, ktorej budú určené študijné texty, sú študenti odboru  BOZP  a príbuzných odborov, pripravujúci sa na výkon povolania, napríklad bezpečnostných technikov, ale aj na ďalších špecializovaných pracovníkov v odbore. Cieľom projektu bude, aby sa študenti na cvičeniach naučili určiť a screeningovo merať determinujúce parametre vnútorného pracovného prostredia. Následne na základe výsledkov aby dokázali predikovať ich vplyv na výkonnosť žiakov a dokázali navrhnúť relevantné  opatrenia. . Predpokladá  sa,  že výstupy z experimentálnych meraní budú vhodnou učebnou pomôckou aj študentov odboru BOZP, ale aj študentom, pripravujúcim sa na pedagogickú dráhu. Na projekte bude participovať aj Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Záverečným výstupom bude vedecká monografia, v ktorej budú sumarizované dosiahnuté výsledky meraní faktorov pracovného prostredia realizovaných v prostredí vysokoškolskej teoretickej a praktickej výučby. Okrem toho sa vo vedeckej monografii bude prezentovať spôsob kvantifikácie rizík fyzikálnych faktorov s dôrazom na optimalizáciu prijímaných opatrení s cieľom zvýšiť kvalitu vyučovania poznajúc úroveň in-door faktorov školských budov.

Kľúčové slová: pracovné prostredie, predikcia, prepojenie s praxou, rizikové faktory, vzdelávanie

Materiály k projektu:

Pocket príručka 1

Elektronická podpora výučby_riziká