Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Erasmus+ spolupráca s Gruzínskom

UKF v rámci projektu Erasmus+ KA107 rozvíja spoluprácu s Gruzínskou Technickou Univerzitou.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre významným spôsobom rozvíja internacionalizáciu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu aj prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci grantovej schémy Erasmus+ KA107 (https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3976-uspesna-ziadost-erasmus-ka107) bol univerzite pridelený grant aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce s Gruzínskou technickou univerzitou v Tbilisi (GTU) a to na základe predchádzajúcich medzinárodných aktivít prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc., z Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre s touto partnerskou inštitúciou.
V nadväznosti na vysokú úroveň odbornosti partnerských inštitúcií v Gruzínsku v rámci výučby a výskumu obe univerzity realizujú výmenné mobility študentov – doktorandov, ako aj mobilitu zamestnancov (školenie a výučba), súčasťou ktorých je výmena odborných poznatkov a postupov medzi UKF a GTU prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít a interdisicplinárneho výskumu. Cieľom je sledovať trvalo udržateľný prínos v rámci predchádzajúcej spolupráce zavedenej infraštruktúry na prakticky orientovanú a kompetencie rozvíjajúcu výučbu niektorých technických oblastí za účelom modernizácie vzdelávacieho procesu na oboch partnerských univerzitách.
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty (doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo, PhD.) sa zúčastnili na oficiálnych rokovaniach  s predstaviteľmi fakulty, na ktorých boli prerokované možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce .
GTU pripravila individuálne tréningové programy podľa oblasti záujmu jednotlivých účastníkov mobility. Doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a Mgr. Miroslav Šebo sa počas mobility zúčastnili viacerých praktických cvičení  so zameraním  na 3D modelovanie v programe CATIA, ktoré v GTU používajú na modelovanie a simuláciu. Formou job shadowingu (hospitácií)  mali možnosť sledovať metódy a formy uplatňované vo vzdelávaní priamo na lekciách so študentmi.
Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. a doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. sa aktívne zúčastnili na laboratórnych cvičeniach. Hosťujúca univerzita vytvorila priestor na rokovania a diskusiu o modernizácií laboratórií a ich vplyvu na schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce.
Možnosti ďalšej spolupráce boli prerokované taktiež na pracovnom stretnutí so zástupkyňou dekana Fakulty informatiky a kontrolných systémov prof. Nona Otkhozoria, PhD.prof. Miriam Chzhaidze – vedúcou Katedry umelej inteligencie. K danej téme sa medzi zúčastnenými rozvinula odborná diskusia o problematike využívania umelej inteligencie v akademickom prostredí a možností jej identifikácie pri tvorbe portfólií a záverečných prác študentov oboch univerzít.  Z rokovania vyplynul záver, že umelá inteligencia  môže byť užitočná pre spoločnosť, o čom svedčí aj snaha pracovníkov Katedry umelej inteligenie, navrhnúť vhodné a efektívne možnosti uplatnenia umelej inteligencie vo vzdelávaní žiakov so špecifickými potrebami. Výstupom z rokovania je vytvorenie priestoru na implementáciu problematiky o umelej inteligencii do obsahu vzdelávania študentov na oboch univerzitách a tiež spolupráca na spoločnom projekte a publikačných výstupoch.
Možnosti rozvoja zručností študentov v oblasti IKT boli obsahom pracovného stretnutia s prof. Alexandrom Sharmazanashvilim z CERNu, ktorý pôsobí ako profesor na GTU.
V rámci spoločného programu pripravila hosťujúca univerzita pre partnerov z UKF v Nitre odbornú exkurziu do moderných priestorov novovybudovaných laboratórií zameraných na rôzne oblasti výskumu a Múzea informačných technológií. Moderné laboratória boli vybudované z finančných prostriedkov získaných z projektu, na ktorom GTU participuje so Štátnou univerzitou v San Diegu (San Diego State University). V biomedicínskom laboratóriu, zameraného na obsluhu medicínskej techniky, boli Prof. Gelamom Goderdzishvilim  prezentované moderné metódy testovania a kalibrovania prístrojov.
Z pracovaných stretnutí a rokovaní s pracovníkmi z GTU vyplynula požiadavka inovácie obsahovej náplne jednotlivých predmetov a implementáciu moderných technológií do študijných modulov a kurzov. Spolupráca v rámci projektu ďalej pomôže pri vytváraní výskumných a akademických väzieb, ktoré ďalej posilnia vzájomnú spoluprácu zúčastnených univerzít. Prostredníctvom rozvoja výskumných príležitostí a implementácie medzinárodných štandardov do vzdelávania sa posilní miestna i národná reputácia zúčastnených univerzít, ktoré sa stanú atraktívnejšími pre miestnu i regionálnu komunitu potenciálnych uchádzačov o štúdium. Aby bolo možné efektívne realizovať spoluprácu v budúcnosti, UKF pozvala pracovníkov GTU na stáž na našu univerzitu.
V rámci ďalšej plánovanej časti projektu UKF v Nitre navštívia Ass. prof. Nikoloz Abzianidze a doktorand Alexander Labadze  Ich Erasmus+ mobilita bude orientovaná na najnovšie trendy vyučovania technických predmetov na UKF v Nitre, čím bude významne podporená internacionalizácia univerzity v súlade s jej Stratégiou internacionalizácie
Poďakovanie patrí Inštitucionálnej Erasmus+ koordinátorke projektu Erasmus+ KA107, prorektorke doc. PhD. Martine Pavlíkovej, PhD., a fakultnej Erasmus+ koordinátorke, prodekanke doc. PhDr. Adriane Réckej, PhD., ako aj rektorátnej Erasmus+ koordinátorke Mgr. Michaele Ivaničovej za odbornú pomoc a súčinnosť v rámci náročného procesu administratívneho zúradovania mobilít.
Fotogaléria TU
Text: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Fotogaléria: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.,  prof. Nona Otkhozoria, PhD.