Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Dodatočné prijímacie konanie na PF UKF v Nitre na akademický rok 2016/2017

Dodatočné prijímacie konanie na PF UKF v Nitre na akademický rok 2016/2017

Dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2016.

Denná forma štúdia:

  • Hudba a zvukový dizajn (jednopredmetové štúdium)
  • Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium)
  • Učiteľstvo predmetov ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov:
    - učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom: výtvarné umenie, technika, pedagogika, anglický jazyk a literatúra
    - učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom: technika, pedagogika, anglický jazyk a literatúra
    - učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom: pedagogika, anglický jazyk a literatúra


Externá forma štúdia:

(Externá forma štúdia je spoplatnená - výška školného 500,- Euro/rok )
• Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium) Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok.

Viac informácií najtete tu