Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Atraktívna ponuka štúdia a kurzu!

V akademickom roku 2016/2017 Katedra techniky a informačných technológií ponúka

1. akreditované bakalárske a magisterské štúdium Technika v kombinácii s iným predmetom

(napr. Technika + Psychológia, Technika + Etická výchova, Technika + Informatika, Technika + Telesná výchova, Technika + Anglický jazyk a literatúra., Technika + Hudobné umenie, Technika + Náboženská výchova, Technika + Fyzika, Technika + Biológia, Technika + Chémia, a pod. https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/moznosti-studia-na-pf).

Aké výhody štúdium prináša?

 • Úplné vysokoškolské vzdelanie: Bc. a Mgr. (pre úspešných absolventov ponúkame možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu)
 • Absolvent dôkladne zvláda profesijné činnosti pre príslušný profesijný odbor a praktické profesijné zručnosti v konkrétnej oblasti praktického výcviku
 • Pozná a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnej profesijnej činnosti
 • Je spôsobilý vykonávať kompetencie odborného pracovníka pre oblasť PLC automatov a CNC strojov v priemyselnej praxi
 • Absolvent získa vedomosti zo všetkých oblastí techniky, z pedagogiky a psychológie
 • Absolvent získa uplatnenie v školstve, uplatnenie na pozícii stredného manažmentu vo firmách a organizáciách technického zamerania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba

2. akreditované bakalárske štúdium Učiteľstvo praktickej prípravy v dennej a externej forme (pôvodne majster odbornej výchovy)

 Aké výhody štúdium prináša?

 • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa: Bc. - v dennej aj externej forme štúdia
 • Špecializáciu v dvoch odboroch: služby, strojárstvo
 • Absolvent je učiteľom praktického výcviku v zaradení majstra odborného výcviku
 • Absolvent zvláda profesijné činnosti pre príslušný profesijný odbor a praktické zručnosti v konkrétnej oblasti praktického výcviku
 • Pozná a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnej profesijnej činnosti
 • Po ukončení bakalárskeho stupňa možnosť uplatnenia v praxi: ako majster odborného výcviku, v duálnom vzdelávaní vo firmách, ktoré sú v ňom zapojené

3. Kurz Bezpečnostný technik

Katedra techniky a informačných technológií zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania akreditovaný kurz 01.2 – Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov.
Jeho úspešným absolvovaním získajú záujemcovia osvedčenie Bezpečnostný technik a lepšiu uplatniteľnosť v praxi.

Vysokoškolské štúdium technického zamerania
                                    +
           osvedčenie Bezpečnostný technik
                                    =
    MAXIMÁLNA ISTOTA NA TRHU PRÁCE

 

Poznámka: kurz je určený pre záujemcov so SŠ a VŠ vzdelaním ako aj pre študentov a absolventov štúdia na KTIT PF UKF

Viac informácií a možností nájdete tu:
https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/moznosti-studia-na-pf
alebo na tel. č.: 037/6408 341, 037/6408 342, 037/6408 343