Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

PONUKA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre je vysokoškolským pracoviskom, ktoré zabezpečuje výchovu budúcich učiteľov technických predmetov hlavne učiteľov predmetu Technika a Technická výchova pre II. stupeň ZŠ. Vo svojich vzdelávacích aktivitách sa katedra orientuje aj na širšiu verejnosť a to najmä na tých, ktorí sú schopní a adaptabilní orientovať sa v rôznych technických odboroch ako aj odboroch zameraných na bezpečnosť a hygienu práce. Štúdium jednotlivých odborov na katedre je zabezpečené sústavou permanentne inovovaných vzdelávacích predmetov.

UPOZORNENIE!
Termín podania prihlášky na štúdium na všetky bakalárske študijné programy na UKF je do 31. 3. 2016
Prihlášky a informácie: http://www.pf.ukf.sk – Prijímacie konanie

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Katedra má akreditované všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, ktoré sa môžu študovať:
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:
• študijný program Technika v kombinácii s iným predmetom (študijný odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy) v kombinácií napr.: s telesnou výchovou, výtvarného umenia anglického jazyka etickej výchovy, pedagogikou, geografiou, informatikou a inými v dennej forme
• študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium) - v dennej a externej forme (študijný odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:
• študijný program Technika v kombinácii s iným predmetom (dvojpredmetové štúdium) v nadväznosti na bakalárske štúdium - v dennej forme, (študijný odbor Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM v programe: Didaktika technických predmetov - v dennej aj externej forme. (Študijný odbor Odborová didaktika)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

TECHNIKA V KOMBINÁCII s iným predmetom (dvojpredmetové štúdium)
v dennej forme

Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Technika v kombinácii je spôsobilý vyučovať tie profesijné predmety a oblasti, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručností a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore. Absolvent je pripravený viesť praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania.

Uplatnenie
Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu:
• asistent učiteľa techniky a technicky orientovaných predmetov,
• učiteľ praktického výcviku ako súčasť odborného vzdelávania,
• administratívno-technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
• administratívno-technického pracovníka pre zabezpečovanie výučby predmetov technického a informatického charakteru,
• pracovníka predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou,
• odborného pracovníka pre oblasť programovania PLC automatov v priemyselnej praxi.

UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY
(jednopredmetové štúdium) – v dennej aj externej forme

Profil absolventa
Vo vzťahu k praktickému uplatneniu je absolvent schopný vyučovať tie profesijné predmety a oblasti, ktoré sú zamerané prevažne na jeho predmetovú špecializáciu, t. j. je učiteľom praktických predmetov a praktického výcviku v zaradení majstra odborného výcviku. Ide o učebné predmety, ktoré sú zamerané na materiály a technológie, grafickú komunikáciu, informačné technológie, bezpečnosť pri práci a ďalšie predmety, ktoré úzko súvisia s remeslami a s technikou v rôznych oblastiach vzdelávania na stredných odborných školách. Absolvent je pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v jeho konkrétnej oblasti profesijného zamerania. V rámci štúdia je možná profilácia študenta v odboroch strojárstvo a služby.

Uplatnenie
Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu:
• učiteľa (majstra) odborného praktického výcviku na SOŠ,
• učiteľa odborného praktického výcviku praktických profesijných predmetov so zameraním na automobilový priemysel,
• administratívno-technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
• inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou (záujmové útvary a pod.),
• inštruktora pri zabezpečovaní dopravnej výchovy na školách a v strediskách dopravnej výchovy.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

TECHNIKA V KOMBINÁCII s iným predmetom (dvojpredmetové štúdium) v nadväznosti na bakalárske štúdium - v dennej forme

Profil absolventa
Absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo praktickej prípravy je spôsobilý byť učiteľom predmetu Technika na ZŠ a učiteľom odborných predmetov technického zamerania prislúchajúcich jeho špecializácii. Je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu, ako aj na projektovaní príslušných úsekov celoživotného vzdelávania (napr. rekvalifikácie) dospelých.
Uplatnenie
Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu:
- učiteľa Techniky na ZŠ,
- učiteľa Techniky na osemročných gymnáziách,
- školského metodika pre výučbu konkrétnych predmetových skupín odborného vyučovania,
- špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku.

Kontakt: UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, Dražovská cesta 4, 949 74 NITRA, tel: 037/6408341, doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., vedúca katedry, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Prihlášky a informácie: http://www.pf.ukf.sk – Prijímacie konanie