Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOČ 2019

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 24.4.2019 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Čítať ďalej...

Katedrové kolo ŠVOČ

Dňa 25.4.2018 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ,v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali nielen didaktickým témam, ale aj odborným témam z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2018, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným, a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.

Čítať ďalej...

Blahoželáme výhercom katedrového kola ŠVOČ!

Dňa 26. apríla 2017 sa konalo katedrové kolo ŠVOČ. Pod vedením prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. posudzovala práce študentov odborná komisia v zložení:

  • doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
  • Dr. Hab. prof. Aleksander Piecuch – UR Rzeszów, Poľská republika
  • Dr. Hab. Prof. Ewa Wysocka – Śląski Universytet v Katowicach, Poľská republika
  • Mgr. Peter Hodál –1. ročník, PhD.
Čítať ďalej...