Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Výsledky súťaže ŠVOČ 2019

Dňa 24.4.2019 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ, v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali témam z oblasti didaktiky, techniky a informatiky. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2019, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
odborný garant ŠVOČ

svooc2019