Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOČ 2019

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 24.4.2019 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Požiadavky na prácu:

Technické zabezpečenie: zabezpečí KTIT – požiadavky nahlásiť kontaktnej osobe.

Výhody: Víťaz bude navrhnutý na udelenie mimoriadneho štipendia dekanovi PF UKF.
Kontakt: garant: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., +421 6408 345
organizačný garant: Mgr. Michaela Ažaltovičová, +421 6408 343