Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedrové kolo ŠVOČ

Dňa 25.4.2018 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ,v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali nielen didaktickým témam, ale aj odborným témam z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2018, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným, a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.

Výhercovia katedrového kola ŠVOUČ 25.4.2018
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
Názov sekcie: Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov              

P. č.

Meno a priezvisko

Roč.

Názov práce

Školiteľ

1.

Bc. TUČEK Daniel

1. Mgr.

Theremin

Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

2.

Bc. KOPECKÝ Miroslav

1. Mgr.

3D hologram

Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

3.

VITKO Samuel

1. Bc.

Aplikácia ortogonálneho premietania v praxi

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

           

          Názov sekcie: Bezpečnosť a hygiena pri práci

P. č.

Meno a priezvisko

Roč.

Názov práce

Školiteľ

1.

KRÁLOVÁ Nikola

3. Bc.

Formovanie vnútorného prostredia budov

doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.

2.

JAŠEK Dávid

3. Bc.

Termovízne meranie v školských budovách

doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

3.

COMOREK Juraj

3. Bc.

Osobné ochranné pracovné prostriedky ako ochrana pred vznikom pracovných úrazov a choroby z povolania

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

 

 12 resize

17 resize

19 resize