Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOČ 2018

svouc 2018 web

 Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 

25.4.2018o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Požiadavky na prácu:
 Téma práce: Téma práce je volená podľa vlastného záujmu študenta.
 Rozsah: 15 – 20 strán formátu A4
 Štruktúra práce: práca musí byť vypracovaná podľa nasledovnej štruktúry: titulný list, abstrakt, obsah, úvod, jednotlivé kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov a prílohy (ak sú potrebné).
 Formálna úprava práce: Práca musí byť písaná v súlade s normou STN ISO 690.
 Termín a forma odovzdania práce: prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe najneskôr do 20. apríla 2018 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V písomnej forme sa odovzdáva jeden exemplár práce kontaktnej osobe.
 Posudzovanie práce: posudok na prácu bude vypracovaný jedným pedagógom z KTIT.

Technické zabezpečenie: zabezpečí KTIT – požiadavky nahlásiť kontaktnej osobe.

Výhody: Víťaz bude navrhnutý na udelenie mimoriadneho štipendia dekanke PF UKF.
Kontakt: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., +421 6408 345