Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ 2021

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ

Katedra techniky a informačných technológií zorganizovala dňa 28. apríla 2021 online katedrové kolo ŠVOUČ. Súťažiaci boli rozdelení podľa zamerania prác do dvoch sekcií: Technické vzdelávanie, informačné technológie, didaktika odborných technických predmetov a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov študujúcich učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Súťažné práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedala p. doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. Členmi odbornej komisie boli: Mgr. Ján Širka, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD. a Ing. Jana Bilčíková.
Všetci súťažiaci preukázali pri prezentácií svojich prác vysokú odbornú úroveň. Vzhľadom na rozmanitosť prác bolo náročné určiť konečné poradie umiestnenia súťažiacich. Na výherným pozíciách sa umiestnili:

v1

v2

Fotogalériu nájtete TU