Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Konferencia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra techniky a informačných technológií
 
organizuje 
Konferenciu

 Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

s podporou projektu  APVV – 15-0368 - Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
ROZVOJ TVORIVÉHO A KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

dňa 25. júna 2019

Čítať ďalej...