Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Konferencia absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov

Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
POZÝVA
Na konferenciu absolventov doktorandského študijného programu v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov s názvom
SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
aplikácia pedagogických, odborných a vedeckých poznatkov v praxi
11.10.2019
Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Cieľ konferencie
Konferencia je organizovaná pre absolventov doktorandského študijného programu Didaktika odborných technických predmetov a Teória vyučovania odborných predmetov. Na konferencii budú prezentované pozvané odborné prednášky. Formou diskusie budú prítomní oboznámení s aplikáciou poznatkov a so skúsenosťami nadobudnutými pri riešení témy dizertačnej práce vo svojej profesijnej práci.
Organizátori konferencie, v prípade záujmu účastníkov, plánujú vydanie zborníka s príspevkami prednášateľov a absolventov doktorandského štúdia. Okrem toho predpokladáme, že zborník bude obsahovať menoslov absolventov s kontaktnými údajmi a aktuálnymi fotografiami z konferencie.
Záujem o zverejnenie príspevku v zborníku je potrebné potvrdiť v prihláške. Príspevky v zborníku budú recenzované a zborník bude obsahovať potrebné bibliografické údaje.

Editor zborníka: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.


Konferencia absolventov doktorandského štúdia je organizovaná pod záštitou:
doc. PaedDr. G. Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty,
doc. Ing. I. Turekovej, PhD., prodekanky Pedagogickej fakulty,
doc. PaedDr. J. Depešovej, PhD., vedúcej Katedry techniky a informačných technológií

Odbornými garantmi konferencie sú:
prof. PaedDr. Alena Hašková, PhD., garant študijného programu
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Ing. PaedDr. IGIP, bývalý garant študijného programu

Organizačné vedenie konferencie
Členovia realizačného tímu: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.,
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.,
Ing. Rastislav Žitný, PhD. a ďalší


Konferencia absolventov doktorandského študijného programu sa uskutoční z príležitosti 60. výročia začatia učiteľského vzdelávania na Pedagogickom inštitúte v Nitre, historického predchodcu UKF v Nitre.

Termín a miesto konania konferencie
Termín konania 11.10.2019 (piatok).
Miesto konania: Prednášková miestnosť D3 v budove PF UKF v Nitre.

Program konferencie
08.00 – 09.00 – Prezentácia účastníkov
09.00 – 09.30 – Otvorenie konferencie a príhovory pozvaných hostí
09.30 – 09.45 – Z histórie doktorandského štúdia na katedre
09.45 – 10.15 – Prestávka s malým občerstvením
10.15 – 13.00 - Pozvané prednášky na tému Súčasnosť a perspektíva
doktorandského štúdia v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov, skúsenosti s doktorandským štúdiom
13.00 – 14.00 – Prestávka na obed
14.00 - 16.15 - Prezentácie a diskusie účastníkov konferencie
16.15 – 21.00 - Záver konferencie so spoločenským posedením účastníkov

Vložné na konferenciu je 30,- €.
Vo vložnom je započítané:
Občerstvenie na konferencii 5 €
Obed 15 €
Vydanie zborníka 10 €
Celkom 30 €

Publikovanie príspevku v zborníku konferencie bez osobnej účasti je 10,- €


Finančné prostriedky je potrebné uhradiť do 30.6.2019 na účet PF UKF v Nitre

Finančné prostriedky je potrebné uhradiť na účet:
Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC : SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 0124
Do poznámky uviesť Meno a priezvisko účastníka

UPOZORNENIE – pre platby zo zahraničia mimo oblasť SEPA a pre platby zo zahraničia v inej mene ako EUR je SWIFT/BIC: SUBASKBX
V prípade, že účastník konferencie potrebuje vystaviť faktúru, je potrebné túto skutočnosť uviesť
v prihláške. K vystaveniu faktúry je nutné uviesť nasledovné údaje: fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, korešpondenčná adresa a číslo účtu.
Upozornenie: Faktúra sa vystavuje do 15 dní odo dňa úhrady konferenčného poplatku na účet príjemcu.

Dôležité termíny
31. máj 2019 – rozoslanie pozvánok
20. jún 2019 – ukončenie prihlasovania
10. september 2019 – zaslanie abstraktov
30. september 2019 – odoslanie príspevkov

Súbory na stiahnutie:

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný výbor konferencie