Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOČ 2017

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo
súťaže ŠVOČ,
ktoré sa bude konať
26.4.2017 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Čítať ďalej...

ŠVOUČ 2016

Dňa 6. apríla 2016 organizovala Katedra techniky a informačných technológií katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré má už dlhoročnú tradíciu. Cieľom súťaže je prezentovať výsledky vedeckej činnosti študentov, ale aj  podeliť sa o informácie a skúsenosti, ktoré získali počas prípravy a realizácie svojich výskumov, či projektov. Aj v školskom roku 2015/2016 mali študenti možnosť  prihlásiť svoje práce, podľa ich zamerania, do dvoch sekcií:

  1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
  2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.
Čítať ďalej...

ŠVOČ 2016

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo

súťaže ŠVOČ,

ktoré sa bude konať

6.4.2016 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program
Technika alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Čítať ďalej...

Výhercovia katedrového kola ŠVOUČ

Názov sekcie: Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov, Bezpečnosť a hygiena pri práci

Termín konania: 28. apríla 2015
Začiatok súťaže: o 9,00 hodine

Komisia:
Predseda:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Členovia:
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Mgr. Ján Širka, PhD.
Ing. Tomáš Molnár - doktorand

1. miesto

Bc. Miroslav Kopecký
Hlavolamy
Školiteľ: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

2. - 3. miesto
Bc. Marek Števík
Zariadenie na meranie elektrických potenciálov na povrchu keramických materiálov
Školiteľ: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.

Bc. Krištofik Michal – Bc. Višňovský Erik
Užívateľská príručka pre AutoCAD 2014 a jej využitie v predmete technika na ZŠ
Školiteľ:doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

Výhercom blahoželáme!