Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ 2021

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ

Katedra techniky a informačných technológií zorganizovala dňa 28. apríla 2021 online katedrové kolo ŠVOUČ. Súťažiaci boli rozdelení podľa zamerania prác do dvoch sekcií: Technické vzdelávanie, informačné technológie, didaktika odborných technických predmetov a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov študujúcich učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Súťažné práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedala p. doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. Členmi odbornej komisie boli: Mgr. Ján Širka, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD. a Ing. Jana Bilčíková.
Všetci súťažiaci preukázali pri prezentácií svojich prác vysokú odbornú úroveň. Vzhľadom na rozmanitosť prác bolo náročné určiť konečné poradie umiestnenia súťažiacich. Na výherným pozíciách sa umiestnili:

v1

v2

Fotogalériu nájtete TU

ŠVOČ 2021

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 28.4.2021 o 9,00 hodine na KTIT vo virtuálnej miestnosti https://meet.ukf.sk/SVOUC

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Požiadavky na prácu:

  • Téma práce: Téma práce je volená podľa vlastného záujmu študenta.
  • Rozsah: 8 - 10 strán formátu A4
  • Štruktúra práce: Práca musí byť vypracovaná podľa nasledovnej štruktúry: titulný list, abstrakt, obsah, úvod, jednotlivé kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov a prílohy (ak sú potrebné).
  • Formálna úprava práce: Práca musí byť písaná v súlade s normou STN ISO 690.

Termín a forma odovzdania práce: Prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe najneskôr do 26. apríla 2021 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. (v písomnej forme sa práca neodovzdáva).

Na obhajobu práce je potrebné vypracovať prezentáciu. Každý účastník bude mať na prezentáciu svojej súťažnej práce vymedzený čas 10 minút.
Teším sa na Vašu účasť!

Kontakt: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., +421 905 274 882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úspech študenta Katedry techniky a informačných technológií na medzinárodnej súťaži ŠVOUČ.

Úspech študenta Katedry techniky a informačných technológií na medzinárodnej súťaži ŠVOUČ.

Študent Katedry techniky a informačných technológií Bc. Erik Krajinčák sa 3.12.2020 zúčastnil na štrnástom ročníku medzinárodnej súťaže ŠVOUČ, ktorú organizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Súťaž ŠVOUČ prebiehala online prostredníctvom platformy ZOOM a súťažiaci boli rozdelení do troch sekcií:

  1. Učiteľské odbory,
  2. Pedagogické odbory,
  3. Výtvarná tvorba.

Bc. Erik Krajinčák sa do súťaže v kategórii Učiteľské odbory, prihlásil s prácou „Digitalne laboratórium automatizácie“, ktorá vychádza z jeho diplomovej práce „Vyučovanie programovania pomocou mikrokontrolérov“, ktorú vypracováva pod vedením Mgr. Miroslava Šeba, PhD.
V silnej konkurencii zahraničných študentov náš študent Bc. Erik Krajinčák obsadil krásne tretie miesto.

Za tento úspech mu srdečne gratulujeme.

erik2

Výsledky súťaže ŠVOČ 2019

Dňa 24.4.2019 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ, v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali témam z oblasti didaktiky, techniky a informatiky. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2019, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
odborný garant ŠVOČ

Čítať ďalej...