Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ

Katedra techniky a informačných technológií zorganizovala dňa 27. apríla 2022 katedrové kolo ŠVOUČ. Súťažiaci obhajovali svoje práce v sekcii  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťažné práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedal p. doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. Členmi odbornej komisie boli: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Všetci súťažiaci preukázali pri prezentácií svojich prác vysokú odbornú úroveň. Vzhľadom na rozmanitosť prác bolo náročné určiť konečné poradie umiestnenia súťažiacich. Prvé miesto získala študentka Simona Kučerková so svojou prácou Využitie multimédií pre školenie k bezpečnosti práce na SOŠ. Konzultantom práce bola doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Na druhom mieste sa umiestnil študent Adam Machara, ktorý pod odborným vedením doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD. MBA, vypracoval prácu s názvom Požiadavky na inštaláciu a prevádzku zariadenia do výbušného prostredia.
Na poslednej bodovanej pozícii sa umiestnila študentka Michaela Hajašová s prácou Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbách. Odborným konzultantom práce bola doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!
Čítať ďalej...

ŠVOČ 2022

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČktoré sa bude konať 27.4.2022 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
 
Súťažné sekcie:
  1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
  2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.
Čítať ďalej...

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ 2021

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ

Katedra techniky a informačných technológií zorganizovala dňa 28. apríla 2021 online katedrové kolo ŠVOUČ. Súťažiaci boli rozdelení podľa zamerania prác do dvoch sekcií: Technické vzdelávanie, informačné technológie, didaktika odborných technických predmetov a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov študujúcich učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Súťažné práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedala p. doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. Členmi odbornej komisie boli: Mgr. Ján Širka, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD. a Ing. Jana Bilčíková.
Všetci súťažiaci preukázali pri prezentácií svojich prác vysokú odbornú úroveň. Vzhľadom na rozmanitosť prác bolo náročné určiť konečné poradie umiestnenia súťažiacich. Na výherným pozíciách sa umiestnili:

v1

v2

Fotogalériu nájtete TU

ŠVOČ 2021

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 28.4.2021 o 9,00 hodine na KTIT vo virtuálnej miestnosti https://meet.ukf.sk/SVOUC

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Požiadavky na prácu:

  • Téma práce: Téma práce je volená podľa vlastného záujmu študenta.
  • Rozsah: 8 - 10 strán formátu A4
  • Štruktúra práce: Práca musí byť vypracovaná podľa nasledovnej štruktúry: titulný list, abstrakt, obsah, úvod, jednotlivé kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov a prílohy (ak sú potrebné).
  • Formálna úprava práce: Práca musí byť písaná v súlade s normou STN ISO 690.

Termín a forma odovzdania práce: Prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe najneskôr do 26. apríla 2021 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. (v písomnej forme sa práca neodovzdáva).

Na obhajobu práce je potrebné vypracovať prezentáciu. Každý účastník bude mať na prezentáciu svojej súťažnej práce vymedzený čas 10 minút.
Teším sa na Vašu účasť!

Kontakt: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., +421 905 274 882, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.