Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOUČ 2023

Dňa 19. apríla 2023 sa na Katedre techniky a informačných technológii Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konal ďalší ročník katedrového kola súťaže Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). V tomto akademickom roku sa študenti mohli prihlásiť do dvoch sekcií:
  • Technické vzdelávanie, informačné technológie, učiteľstvo praktickej prípravy,
  • Didaktika technických predmetov.
Súťažiacich hodnotila odborná komisia, ktorej predsedom bol doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. Členmi komisie boli doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia Veronika Machová. Kritériami pri hodnotení súťažných prác boli odbornosť práce, jej prezentácia a obhajoba.
Do súťaže sa okrem študentov Katedry techniky a informačných technológií prihlásil aj študent zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, čím bol vytvorený väčší priestor na vzájomné porovnanie úrovne jednotlivých prác a oblastí záujmov študentov oboch univerzít.
V sekcii Technické vzdelávanie, informačné technológie, učiteľstvo praktickej prípravy sa na prvom mieste umiestnili dvaja študenti:  študent 3. ročníka  Marek Nagy s prácou Didaktické aspekty využitia pojmových máp  v práci učiteľa praktickej prípravy (študijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy, školiteľ: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.) a študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia z SPU v Nitre Bc. René Urbánek s prácou Spracovanie obrazu na platforme Arduino (študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike; školiteľ: Ing. Ladislav Tóth, PhD.).  Na druhom mieste sa umiestnil študent Tomáš Vencelík s prácou Výučba materiálov a technológií  v elektronickom prostredí (3. ročník, študijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy, školiteľ: doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.). Tretie mesto obhájil študent Adam Lednár s prácou Meranie v odbornom výcviku (3. ročník, študijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy, školiteľ: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.).
V sekcii Didaktika technických predmetov sa na prvom mieste umiestnila študentka 1. ročníka doktorandského štúdia Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková s prácou Edukačné  využitie kultúrnej pamiatky v predmete technika (školiteľ: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.). Na druhom mieste skončil PaedDr. Erik Krajinčák s prácou Inovačné vzdelávanie pedagógov technických predmetov so zameraním na elektrotechniku  (školiteľ: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.).
 
Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a výhercom blahoželáme.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
odborný a organizačný garant
 
fotogaléria: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.