Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspešné katedrové kolo ŠVOUČ

Katedra techniky a informačných technológií zorganizovala dňa 27. apríla 2022 katedrové kolo ŠVOUČ. Súťažiaci obhajovali svoje práce v sekcii  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Súťažné práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedal p. doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. Členmi odbornej komisie boli: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. a doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Všetci súťažiaci preukázali pri prezentácií svojich prác vysokú odbornú úroveň. Vzhľadom na rozmanitosť prác bolo náročné určiť konečné poradie umiestnenia súťažiacich. Prvé miesto získala študentka Simona Kučerková so svojou prácou Využitie multimédií pre školenie k bezpečnosti práce na SOŠ. Konzultantom práce bola doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Na druhom mieste sa umiestnil študent Adam Machara, ktorý pod odborným vedením doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD. MBA, vypracoval prácu s názvom Požiadavky na inštaláciu a prevádzku zariadenia do výbušného prostredia.
Na poslednej bodovanej pozícii sa umiestnila študentka Michaela Hajašová s prácou Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbách. Odborným konzultantom práce bola doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!

svouc 2022

Text článku: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD. garant podujatia