Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Multimédiá vo vzdelávaní

Multimédiá vo vzdelávaní
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
 

obalka multimedia1 2

Nitra 2022
Recenzenti:
Mgr. Lukáš VANĚK, PhD.
Mgr. Peter HODÁL, PhD.

1. Vydanie
© Miroslav Šebo 2022
© Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2022
ISBN 978-80-558-1984-6
DOI: 10.17846/VSU.2022.Multimedia.144
EAN 9788055819846
 

Celý text vo formáte PDF

ABSTRAKT

V ostatných rokoch sa čoraz viac vo vzdelávaní využívajú multimédia, multimediálne pomôcky a digitalizácia. Digitalizácia prináša skvalitnenie vyučovacieho procesu, nasadenie inovatívnych výučbových materiálov, lepšiu uplatniteľnosť študentov na trhu práce s novými vedomosťami, zručnosťami a spôsobilosťami.
Cieľom učebnice je dosiahnuť celkové zlepšenie zručností a vedomostí študentov a pedagógov v práci s multimédiami. Čo môže vytvoriť nový priestor pre študentov uplatniť sa na trhu práce s novými digitálnymi zručnosťami.
Učebnica sa zameriava najmä na prácu s rastrovým editorom, video-editorom a so softvérom na editáciu digitálnej audiostopy. Pomocou týchto nástrojov sa čitateľ naučí editovať a kreovať nové učebné pomôcky vo forme rastrovej grafiky, video a audiozáznamu.