Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Pre študentov

Študenti

Uchádzači, ktorí splnia určené požiadavky pre štúdium na univerzite, sa stávajú študentami.

 

Štúdium

Štúdium odboru na katedre je zabezpečené sústavou permanentne inovovaných vzdelávacích predmetov, ktorých obsah tvoria:

  • povinné predmety zamerané na vytváranie nevyhnutného teoretického a praktického základu pre ďalšie štúdium
  • povinne voliteľné predmety majú za cieľ rozšíriť a prehĺbiť teoretické a praktické základy získaných vedomostí
  • voliteľné predmety umožňujú študentom doplniť si a formovať svoje štúdium podľa vlastného záujmu


Imatrikulácia

Nosným podujatím študentských dní je imatrikulácia študentov. Imatrikulácia je povinná pre každého študenta. Termín imatrikulácie je určený harmonogramom akademického roka.

 

Hodnotenie

Hodnotenie predmetu známkou (predmet ukončený skúškou alebo priebežným hodnotením)

Klasifikačná stupnica:

A - výborne (1) - vynikajúce výsledky
B - veľmi dobre (1,5) - nadpriemerné výsledky
C - dobre (2) - priemerné výsledky
D - uspokojivo (2,5) - prijateľné výsledky
E - dostatočne (3) - výsledky, ktoré spĺňajú minimálne kritéria
FX - nedostatočne (4) - výsledky, ktoré nevyhovujú


Hodnotenie predmetu bez známky

ABS - absolvoval - splnené požiadavky na absolvovanie predmetu

N - neudelený - nesplnené požiadavky na absolvovanie predmetu