Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Prof. Kasanický na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Významný odborník v oblasti súdneho inžinierstva prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., dňa 12.05.2015 prednášal na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre. Prof. Kasanický je riaditeľom Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity. Zameranie ústavu je zabezpečovanie forezného výskumu a vzdelávania. Významným spôsobom sa podieľa na medzinárodnej spolupráci medzi najvýznamnejšími európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou v doprave a analýzou dopravných nehôd. Prof. Kasanický sa podieľa aj na riešení významných vedeckých a výskumných európskych projektov. Má rozsiahlu publikačnú a vedeckú činnosť v oblasti technických vied a expertíz.

V rámci projektu ESF s názvom Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu, prof. Kasanický prednášal študentom študijného programu BOZP. V prvej prednáške sa sústredil na právny rámec súdneho inžinierstva, na obsah študijných programoch zameraných na súdnoznalectvo, kvalifikačné požiadavky na súdneho znalca a postupu pri získavaní spôsobilosti súdneho znalca. V druhej prednáške, ktorej témou boli vyšetrovacie metódy používané súdnymi znalcami pri vyšetrovaní nehôd a priemyselných havárií, venoval pozornosť známym závažným haváriám a uviedol študentom aj niekoľko príkladov vyšetrovania príčin týchto havarijných udalostí. Medzi inými, ako príklad uviedol zrútenie sa stanu na hudobnom festivale POHODA v Trenčíne, havárie autobusov a najnovší prípad pádu regálu v obchodnom dome BAUMAX.
Prednášky poskytli prítomným študentom hlbší prienik do práce vrcholového odborného pracoviska súdneho inžinierstva na Slovensku, ale aj orientácie a zamerania výskumu v oblasti BOZP.

img01

img02