Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Ukončenie štúdia

Záverečná práca

Pod pojmom záverečná práca sa rozumie bakalárska, diplomová a dizertačná práca, ktoré sú podľa zákona o vysokých školách súčasťou štúdia podľa študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a je jednou z podmienok úspešného ukončenia štúdia.

Záverečná práca je samostatnou prácou študenta, ktorú uskutočňuje pod vedením školiteľa určeného vedúcim školiaceho pracoviska, v prípade externého školiteľa vedúci školiaceho pracoviska určí študentovi aj konzultanta zo zamestnancov UKF.

Záverečná práca musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi a zásadami platnými na univerzite (17/2011 Smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach).

Práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej osoby. Autor je povinný dôsledne a správne citovať použité informačné zdroje, menovite a konkrétne uviesť výsledky, presne opísať použité metódy a pracovné postupy, zdokumentovať laboratórne a iné výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov.

Bakalárska práca

Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických základov riešeného problému. Študent má preukázať schopnosť pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou, vybrať z nej podstatné informácie pre svoju tému, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy.

Diplomová práca

Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Spracovaním diplomovej práce má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení konkrétnych problémov. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný.

Dizertačná práca

Dizertačnou prácou má študent preukázať schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Práca prezentuje výsledky vedeckého bádania a aplikáciu výsledkov výskumu v spoločenskej praxi. Vyznačuje sa vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Výsledkom dizertačnej práce by malo byť získanie nových poznatkov v danej problematike.

Rigorózna práca

Rigoróznou prácou má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Odovzdanie záverečnej práce

Študent odovzdáva záverečnú prácu v elektronickej a tlačenej forme.

Tlačenú formu odovzdáva študent na oddelení dekanátu fakulty, na ktorej je študent zapísaný v dvoch kópiách. Súčasťou odovzdania práce v tlačenej podobe musí byť vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva.

Elektronická forma je určená pre Centrálny register záverečných prác. Študent je povinný odovzdať prácu univerzitnej knižnici aj v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému. Odovzdávaná práca v elektronickej forme musí byť vyhotovená vo formáte PDF a musí byť identická s tlačenou verziou, za čo zodpovedá študent.

Štátna skúška

Štátne skúšky sú záverom štúdia. Riadia sa zásadami platnými na univerzite (12/2007 Organizácia štátnych skúšok). Podmienkou úspešného absolvovania univerzitného štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a skúšky z predmetov.

Prihlásenie na štátnu skúšku

Študent sa prostredníctvom systému AIS prihlási na časový interval štátnej skúšky. Na každý predmet štátnej skúšky sa prihlasuje zvlášť. Štátna skúška má štyri predmety (obhajoba záverečnej práce a tri predmety).
Termín štátnej skúšky určuje študijné oddelenie. Študent štátnu skúšku vykonáva pred príslušnou komisiou pre štátne skúšky podľa téz pre príslušný študijný program.

Riadny termín štátnej skúšky

Štátnu skúšku môže študent vykonať, len ak splní podmienky študijného programu. Štátne skúšky sa konajú v apríli a marci.

Opravný termín štátnej skúšky

Študent, ktorý nesplní podmienky študijného programu, môže vykonať štátnu skúšku v opravnom termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky z ktorej bol hodnotený známkou FX - nedostatočne (4). Opakovať štátnu skúšku je možné maximálne dva krát.