Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Dodatočné prijímacie konanie 2019

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia s termínom podania prihlášky do 15.augusta 2019

Bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia:
• Anglický jazyk a kultúra
• Andragogika
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
• Hudba a zvukový dizajn
• Pedagogika a vychovávateľstvo
• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
• Učiteľstvo hudobného umenia
• Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
• Učiteľstvo praktickej prípravy
• Učiteľstvo techniky
• Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii – učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo techniky, učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Bakalárske študijné programy v externej forme štúdia:

• Andragogika
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
• Pedagogika a vychovávateľstvo
• Učiteľstvo praktickej prípravy

Magisterské študijné programy v dennej forme štúdia:

• Andragogika,
• Anglický jazyk a kultúra,
• Hudba a zvukový dizajn,
• Pedagogika a vychovávateľstvo,
• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,
• Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia,
• Učiteľstvo techniky,
• Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii – učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo psychológie, učiteľstvo techniky, učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Magisterské študijné programy v externej forme štúdia:

• Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Viac informácií najdete tu