Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študijní poradcovia

Štúdijný poradca pomáha študentom v oblasti štúdia na univerzite (napr. riešenie problémov s vyučovacími predmetmi alebo s kreditmi).

Štúdijní poradcovia na KTIT

Bakalárske štúdium
BOZP - doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
 

Magisterské štúdium

Technika + Učiteľstvo praktickej prípravy (UPP) -  doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
 

Doktorandské štúdium

Didaktika odborných technických predmetov - doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.