Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Vzdialené experimenty v edukácii

Vzdialené experimenty v edukácii

Tomáš Kozík, Marek Šimon, Miroslav Ölvecký, Peter Kuna

Obalka Kozik SK Final web

 

Nitra 2016

Recenzenti:
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. nadzw.
Doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
1. Vydanie
© Tomáš Kozík a kol. 2016
© Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2016
ISBN 978-80-558-1026-3
DOI 10.17846/VEE.2016.1-147

Celý text vo frmáte PDF

ABSTRAKT

Pokroky v informačných technológiách vytvárajú široký priestor na rozvíjanie a uplatňovanie inovačných metód vo výučbe. Jednou z možností inovačného prístupu je využívanie vzdialených experimentov v prírodovedných a technických predmetoch. Tvorba a aplikácia vzdialených experimentov vo výučbe sú často vnímané ako dva nezávislé procesy. V skutočnosti však medzi nimi existuje silná väzba. Autori na túto skutočnosť v monografii poukazujú a navrhli algoritmus vývoja a aplikácie vzdialených experimentov tak, aby sa zachovala ich dlhodobá prevádzkyschopnosť s možnosťou pravidelnej inovácie. Okrem toho, autori poukazujú na výhody využívania priemyselných automatov (PLC systémov) v riadení vzdialených experimentov, čo prezentujú návrhom a prevádzkovaním vzdialeného experimentu vlastnej konštrukcie (meranie rýchlosti prúdenia tekutín). Autori v monografii prierezovo uvádzajú aj použitie ďalších riadiacich systémov v riadení vzdialených experimentov. Ide o jednoúčelové riadiace systémy, ktoré sú navrhnuté pre konkrétny vzdialený experiment alebo pre vzdialené laboratória.