Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi

Katedra techniky a informačných technológií

  • Spolupráca na koncipovaní medzinárodnej technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s partnermi v ČR (Západočeská univerzita Plzeň), Poľsku (RU Rzeszow, Pedagogická univerzita Krakow) a v Maďarsku (Univerzita v Péczi),
  • spolupráca na obhajobách rigoróznych prác, členstvo v skúšobných komisiách rigoróznych skúšok a obhajob doktorandských dizertačných prác - Poľsko (Pedagogická univerzita Krakow, Univerzita v Radome, RU v Rzeszowe), Česko (PU v Olomouci, ČVUT Praha, Univerzita H. Králové, Univerzita v Plzni), Ukrajina a Belgicko,
  • predbežné rokovania k uzavretiu bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a výskumu s univerzitami v Poľsku, Maďarsku, Česku a Belgicku,
  • spolupráca na príprave výskumných projektov s univerzitami v Česku, Belgicku, Ukrajine, Arménsku, Gruzinsku, v Poľsku a v Maďarsku,
  • spolupráca pri študentských mobilitách a doktorandskom štúdiu v Česku, v Poľsku a v Maďarsku,
  • spolupráca pri inovácii študijných programov s univerzitami v Poľsku a v Česku (PU Krakow, PU Olomouc),
  • spolupráca na riešení Tempus projektu s názvom Development of Embedded System Courses with Implementation of Inovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM –DESIRE pod číslom 544091-TEMPUS-1-2013-1BE-TEMPUS-JPCR, KU Leuven, Belgicko, THOMAS MORE UNIVERSITY COLLEGE, Mechelen, Belgicko.

Účasť učiteľov zo zahraničia na konferenciách alebo umeleckých podujatiach v roku 2015

Účastník: Mgr. Marzena Kielbasa
Krajina pôvodu: Poľsko
Názov prednášky: THE PROJECT METHOD IN THE DEVELOPMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS‘ TECHNICAL CREATIVITY
Názov podujatia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju
vedecko-pedagogickej činnosti
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Miesto konania: Nitra

Čítať ďalej...