Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspešná reprezentácia PF UKF v Nitre

Súčasťou programu XV. ročníka medzinárodnej konferencie v Rožnove pod Radhoštěm s názvom Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015, ktorej hlavným garantom bola Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava bola súťaž študentov doktorandského štúdia o najlepší poster BOZPO. Študentka 2. ročníka doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov, Mgr. Terézia Bagálová, pod odborným vedením doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD., bola ocenená súťažnou porotou.

Čítať ďalej...

Pozvánka na prednášky prof. Ing. Gustáva Kasanického, CSc.

Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., je riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Hlavnou náplňou ÚZVV je zabezpečovanie forenzného výskumu a vzdelávania. ÚZVV sa významným spôsobom podieľa na medzinárodnej spolupráci medzi najvýznamnejšími inštitúciami zaoberajúcimi sa bezpečnosťou v doprave a analýzou dopravných nehôd. Taktiež sa neustále zapája do významných vedeckých a výskumných európskych projektov. Má rozsiahlu publikačnú a vedeckú činnosť v technických vedách a v expertízach.

Pozvánka