Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Úspešná reprezentácia PF UKF v Nitre

Súčasťou programu XV. ročníka medzinárodnej konferencie v Rožnove pod Radhoštěm s názvom Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015, ktorej hlavným garantom bola Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava bola súťaž študentov doktorandského štúdia o najlepší poster BOZPO. Študentka 2. ročníka doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, v študijnom programe Didaktika odborných technických predmetov, Mgr. Terézia Bagálová, pod odborným vedením doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD., bola ocenená súťažnou porotou.

Za prezentáciu postera s názvom The Technology of Removing Asbestos Materials získala 2. miesto. Diplom jej slávnostne odovzdal dekan Fakulty bezpečnostného inženýrství prof.Ing. Pavel Poledňák, PhD., na záver medzinárodnej konferencie.
Súťažný poster, z ktorého vyberáme základnú informáciu, sa zaoberá výrobkami na báze azbestu, ktoré majú mimoriadne chemické a fyzikálne vlastnosti, čo spôsobilo, že v minulosti našli uplatnenie v stavebnej činnosti ako napr. izolačné a tesniace materiály.
V súčasnosti sú všetky typy azbestu podľa WHO zaradené do I. skupiny karcinogénnych látok, pretože nie je možné stanoviť bezpečnú prahovú hodnotu azbestových vláken.

Pôsobením vonkajších fyzikálnych, klimatických a mechanických vplyvov (vlhkosť, manipulácia, teplota, prúdenie vzduchu) dochádza k prirodzenému starnutiu a rozpadu cementovej matrice, v ktorej boli azbestové vlákna fixované a tým dochádza k ich postupnému uvoľňovaniu do prostredia. Technológie odstraňovania azbestu sú založené na zamedzení uvoľňovania azbestových vláken do priestoru a to fixáciou azbestových materiálov alebo demoláciou a odstraňovaním azbestových výrobkov.

K oceneniu úspešnej doktorandky a jej školiteľke k úspechu gratulujeme.

img03 1

img04