Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

História katedry

Z histórie života Katedry techniky a informačných technológií

Katedra techniky a informačných technológií je univerzitným pracoviskom, ktoré prechádzalo vývojom podobne ako všetky pracoviská Pedagogickej fakulty a pracoviská Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci retrospektívy vždy však išlo o prípravu budúceho učiteľa technických predmetov vyučujúcich sa na základných školách, neskôr aj na stredných školách.

Od Pedagogického inštitútu k univerzite od oddelenia k modernej katedre 21. storočia

Zriadenie Pedagogického inštitútu v Nitre v roku 1959 ako krajského zariadenia pre výchovu učiteľov umožnilo vytváranie katedier a oddelení (sekcií), ktoré zabezpečovali prípravu budúcich učiteľov predmetov vyučujúcich sa na základných školách. Tak vzniklo Oddelenie výrobnej práce v dielňach, t. j. oddelenie pre praktické činnosti s materiálom, ktoré bolo základom vzniku katedry pre prípravu budúcich učiteľov technických predmetov a zároveň postupne vývojom aj základom vzniku Katedry techniky a informačných technológií.
Vzdelávanie študentov od roku 1959 bolo členené na spoločný základ a vzdelávanie v danom odbore. Technické predmety sa vyučovali podľa učebného plánu spoločného základu v 1. ročníku, kde sa vyučoval predmet „výrobné práce v dielňach“ s dotáciou 2 hodiny prednášky v 1. semestri a 4 hodiny cvičenia v 1. a 2. semestri. Výučbu predmetov zabezpečovali pedagógovia Oddelenia výrobnej práce v dielňach, ktoré v tom čase patrilo ku Katedre výtvarnej výchovy. Zakladateľkou a prvou pracovníčkou tohto oddelenia, bola Anna Rýchla, učiteľka pracovného vyučovania Pedagogickej školy v Nitre. Dňa 1. 9. 1959 začal pracovať na oddelení Vojtech Kocian, absolvent priemyselnej školy strojníckej, 1. 10. 1959 Ladislav Vál, absolvent priemyselnej školy drevárskej so štvorročnou pedagogickou praxou a 15. 10. 1959 Oto Bittner, učiteľ prác v dielňach. Začiatkom roku 1960 nastúpila na oddelenie ďalšia učiteľka s praxou Oľga Miklušová. Oddelenie v školskom roku 1959/60 bolo umiestnené na bývalej Saratovskej ulici (dnes Farská), v bloku na 2. poschodí. Prednášky sa uskutočňovali v priestoroch dnešného Župného domu a cvičenia v postupne zriaďovaných dielňach pre drevo, kovy, plasty, papier, textil, v suteréne bloku A a B na Farskej ulici. V prvom školskom roku vzniku katedry bola pozornosť venovaná personálnemu a materiálno-technickému zabezpečeniu. V tomto roku bolo približne 300 poslucháčov. Po ukončení 2. semestra poslucháči absolvovali povinnú trojtýždňovú prax v priemyselných závodoch.
Od roku 1960 bola zriadená samostatná Katedra výrobnej práce. Jej vedúcim sa stal Ing. Jozef Dolinský. Počet pracovníkov sa rozšíril. Na katedre v období rokov 1960 až 1961 pracovali pedagógovia: Ladislav Vál, Michal Cina, Viktor Vilmon, Vincent Vöröš, Anna Rýchla, Oľga Miklušová, Marta Ďurišová, Pavol Zentko, Oto Bitner, Ján Hubač, Jozef Majtán, Rudolf Knol a Klementína Košovanová. Katedra v tom čase bola umiestnená v prízemí bloku C budovy na Farskej ulici, kde pôsobila do roku 1962. Potom bola katedra presťahovaná do budovy terajšieho Krajského úradu na Štefánikovej triede. Na katedre v tom čase vyučovali okrem interných pedagógov aj Ján Findura a Jozef Škorec ako externí spolupracovníci.
V školskom roku 1960/61 na Katedre výrobnej práce vzniklo maďarské oddelenie. Študenti maďarskej národnosti boli vyučovaní v maďarskom jazyku.
Učebný proces v prvých rokoch prebiehal podľa učebného plánu tzv. spoločného základu, pričom ťažiskom výučby boli štvorhodinové cvičenia prác s drevom, kovom, plastmi, papierom a textilom. Skupinová forma cvičení bola organizovaná v štyroch cykloch (drevo a plasty, kovy a elektrotechnické práce, papier a textil, podľa učebných osnov s rovnakým počtom hodín. Každá cvičná skupina v priebehu dvoch semestrov prešla všetkými cvičnými cyklami.
Po skončení dvojročného spoločného základu bol učebný proces na katedre zameraný na obsah disciplín aprobácie Práce v dielňach, neskôr Základy priemyselnej výroby a obsah pracovného vyučovania učiteľstva 1. stupňa základnej školy. Výučbu jednotlivých disciplín učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy zabezpečoval Oto Bittner a Ján Hubač. Výučbu disciplín aprobácie Práce v dielňach uskutočňovali pedagógovia, ku ktorým patrili Ing. Jozef Dolinský, Ing. Viktor Vilmon, Ing. Michal Cina, Ing. Ladislav Vál, Ing. Elena Koledzajová, Ing. Jozef Kiss a Ing. M. Sarka. Materiálnu a technickú prípravu zabezpečovali Jozef Majtán, Rudolf Knol. Od roku 1960 sa technickými pracovníkmi stali Peter Vnučko a Valér Mikula. Prvou sekretárkou na katedre bola Klementína Košovanová a po jej odchode nastúpila Marta Civáňová.
Vo vývoji katedry v školskom roku 1961/1962 nastali zmeny. Dvojročný spoločný základ prípravy učiteľov pre 1. a 2. stupeň základnej školy bol zrušený. Úlohou katedry sa stala príprava učiteľov pre 6. až 9. ročník základnej deväťročnej školy. Boli vytvorené trojpredmetové aprobačné skupiny:

 • matematika – fyzika – práce v dielňach, 
 • matematika – zemepis – práce v dielňach, 
 • fyzika – chémia – práce v dielňach.


Nový obsah štúdia si vyžiadal ďalších kvalifikovaných pracovníkov. Nestačila len pedagogická prax a praktické zručnosti obrábania materiálov z výučby spoločného základu.
Od roku 1962 sa inovovali študijné odbory. Z trojpredmetových aprobácii boli stanovené dvojpredmetové. Príprava budúcich učiteľov technických predmetov pre 6. až 9. ročník základnej školy sa uskutočňovala v dvojpredmetových odboroch:

 • matematika – práce v dielňach, 
 • fyzika – práce v dielňach,
 • chémia – práce v dielňach.


Od roku 1963 študijný odbor Práce v dielňach bol premenovaný na Základy priemyselnej výroby a od roku 1965 katedra pôsobila už v novovybudovaných priestoroch Pedagogickej fakulty na Triede A. Hlinku (bývalá Lomonosovova) s novým názvom Katedra základov priemyselnej výroby. V roku 1963 bolo na katedre zriadené oddelenie didaktickej techniky, ktoré viedol Ján Bachňák. Jeho spolupracovníkmi boli Ing. Jozef Kiss, Ing. Ivan Breský, Štefan Čelinák, Pavol Martvoň a Tibor Engel.
Ďalšie zmeny nastali v roku 1977. Pre katedru boli vytvorené podmienky spolupráce všetkých pedagógov katedry. Sústredenie všetkých pracovníkov bolo vo vyučovacích priestoroch v budove Pedagogickej fakulty na Farskej ulici (bývalá Saratovská). Od roku 1979 vznikla Katedra základov techniky, ktorá zabezpečovala štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov. Jej zameranie bolo zabezpečiť výučbu budúcich učiteľov technicky zameraných predmetov s možnosťou vyučovať ročníky 5 až 12, čo znamená, že absolvent katedry ako učiteľ mohol vyučovať technické predmety na základných a stredných školách.
Rok 1982 bol pre katedru rokom ďalšej zmeny. Katedra základov techniky bola začlenená ku Katedre fyziky, kde sa z katedry vytvorilo samostatné Oddelenie základov techniky, ktoré viedol doc. Ing. Jozef Dolinský, CSc., neskôr bol vedúcim oddelenia doc. Ing. Ondrej Baráth, CSc. Od roku 1987 sa katedra opäť osamostatnila a vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ján Štofa, DrSc.
Po roku 1989 sa vedúcim katedry stal doc. Ing. Viktor Vilmon. Na katedru sa vrátil Ing. Mgr. Tibor Engel. Katedra bola v roku 1993 presťahovaná do nových priestorov na Hornočermánsku ulicu. V tom čase už katedra mala názov Katedra technickej výchovy. V roku 2002 bola katedra presťahovaná do priestorov Slovenskej akadémie vied a od roku 2003 bola natrvalo presťahovaná do nových priestorov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Dražovskej ulici č. 4. Súčasne bola premenovaná na Katedru techniky a informačných technológií.
Z hľadiska vývoja to katedra nemala ľahké. Štúdium študijného odboru bolo treba zabezpečiť priestormi, materiálom, učebnými pomôckami. Vďaka vynikajúcim pedagógom boli všetky prekážky odstránené a dnes sa môže katedra „hrdiť“ nielen učebnými priestormi vybavenými modernými učebnými pomôckami ale aj študijnými odbormi zameranými na techniku a bezpečnosť práce.

Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF dnes

V súčasnosti sa katedra orientuje na prioritné oblasti výskumu:

 • didaktika technicky orientovaných predmetov,
 • tvorba metodických materiálov pre základné, stredné a vysoké školy,
 • možnosti využitia virtuálnych laboratórií v pedagogickej praxi,
 • vznik vzdelávacieho centra pre dištančné vzdelávanie a e- learning,
 • výskum materiálových a technologických vlastností PE plastových materiálov a keramík.


Vedecká orientácia na tomto pracovisku a spolupráca s podobnými pracoviskami v rámci univerzity i mimo nej na Slovensku a v zahraničí vytvára primerané vedecké zázemie pre zabezpečovanie študijných programov.
Prostredníctvom riešenia grantových úloh pracovníci katedry dosiahli významné celoslovenské a medzinárodné výsledky najmä:

 • vypracovanie nového odborného zamerania predmetu Technická výchova a Technika a jeho obsahového zamerania,
 • spoluúčasť na vypracovaní systému vzdelávania a bezpečnosti pri zdraví v školských zariadeniach ako výstup riešenia medzinárodného projektu podporovaného EU s názvom „Zdokonalenie systému ochrany práce na Slovensku" v podprojekte č. 2 Rozvoj a testovanie vzdelávacieho a školského systému.


Výsledky výskumnej činnosti katedry garantujúcej študijné programy sa prakticky aplikujú v didaktike technickej výchovy a v didaktikách odborných technických predmetov. Takto získané poznatky slúžia na prehlbovanie obsahového profilu študijných disciplín, tvorbu záverečných a diplomových prác. Študenti sa každoročne zapájajú do ŠVOUČ – z oblasti didaktiky odborných technických predmetov. Sú vedení k vypracovávaniu záverečných a diplomových prác zameraných na oblasti technickej výchovy, didaktiky odborných technických predmetov, didaktiky odborného výcviku a využitia informačno- komunikačných technológií v edukácii.


Katedra disponuje výučbovými priestormi a modernými zariadeniami pre výučbu študijného programu. Vybavené sú modernou laboratórnou a výpočtovou technikou. Patria k nim:

 • Učebňa výpočtovej techniky.
 • Multimediálne pracovisko, ktoré sa v súčasnosti upravuje tak, aby bolo zabezpečené rozvíjanie a využívanie medziuniverzitného internetového komunikačného systému.
 • Metodická učebňa interaktívnej výučby odborných predmetov (s vybavením dotykových tabúľ, výučba s podporou PC).
 • Učebňa teoretickej a praktickej prípravy programátorov a operátorov obrábacích CNC strojov a excelentné laboratórium PLC systémov.
 • Ateliér ľudových remesiel.
 • Špecializovaná učebňa pre strojové obrábanie technických materiálov.


Ďalšie zariadenia sa priebežne dopĺňajú z finančných prostriedkov získaných z výskumných a edukačných projektov. Okrem uvedených zariadení študenti majú k dispozícii počítače
s pripojením na internet v priestoroch UKF.
Na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF je pre študentov a pracovníkov k dispozícii knižnica, ďalej štu¬dov¬ňa s možnosťou prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre.