Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Harmonogram akademického roka

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2020/2021
Začiatok výučby v zimnom semestri:
28. septembra 2020
Zápisy študentov:
Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 28. 9. 2020 – 19. 12. 2020 (12 týždňov)
Skúškové obdobie: 21. 12. 2020 – 12. 2. 2020 (8 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2020
Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2020
Predzápisy predmetov na letný semester: od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2021
Celouniverzitná dovolenka: 24. 12. 2020 – 5. 1. 2021 (nástup do práce 7. 1. 2021)
Imatrikulácie – ZRUŠENÉ
FPV                   12. 11. 2020 o 9.00 h
FSVaZ                12. 11. 2020 o 11.30 h
FSŠ                   10. 11. 2020 o 11.30 h
FF                      11. 11. 2020 o 10.00 a 12.30 h
PF                     10. 11. 2020 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 11. 11. – 27. 11. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
17. 11. 2020 – utorok – Deň boja za slobodu a demokraciu
24. 12. 2020 – štvrtok– Štedrý deň
25. 12. 2020 – piatok – 1. sviatok vianočný
1. 1. 2021 – piatok – Nový rok
6. 1. 2021 – streda – Sviatok Troch Kráľov
2. 4. 2021 – piatok – Veľký piatok
5. 4. 2021 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2021 – sobota – Sviatok práce
8. 5. 2021 – sobota – Deň víťazstva nad fašizmom 5. 7. 2021 – pondelok – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Letný semester:
Výučbové obdobie: 15. 2. 2021 – 15. 5. 2021 (13 týždňov)
 • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 15. 2. 2021 – 17. 4. 2021 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 17. 5. 2021 – 10. 7. 2021 (8 týždňov) 
 • Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2021 – 15. 5. 2021 (4 týždne)
 • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2021 – 7. 5. 2021 (3 týždne)
Predzápis na zimný semester 2021/2022: 15. 3. – 3. 4. 2021
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 9. 7. 2021
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 19. 9. 20201
 
Štátne skúšky 
 Činnosť Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium
 Odovzdanie záverečných prác  17. 4. 2021*  17. 4. 2021*
 Posúdenie záverečných prác  18. 5. 2021  15. 5. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
 -----------------  19. 5. – 21. 5. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 2. termín
 -----------------  24. – 25. 8. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 3. termín
 -----------------
 Podľa harmonogramu
1. termín AR 2021/22***
 
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín  27. 5. – 5. 6. 2021  20. 5. – 31. 5. 2021
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín  25. 8. – 27. 8. 2021**  25. 8. – 27. 8. 2021**
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2021/22***
 
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2021/22***
 
Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2020/21 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2021.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2021/22.
Promócie:
Fakulta prírodných vied: 17. – 18. 6. 2021, 6. – 7. 7. 2021, 5. 10. 2021
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 30. 6., 1. – 2. 7. 2021
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. – 29. 6. 2021, 8. 7. 2021
Filozofická fakulta: 21. – 22. 6. 2021, 8. – 9. 7. 2021, 7. – 8. 10. 2021
Pedagogická fakulta: 23. – 25. 6. 2021, 6. 10. 2021
Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 17. 6. 2021
Promócie Nitrianskej letnej univerzity: 14. 7. 2021
Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium:
 • PF a FSVaZ: 12. – 15. 4. 2021
 • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 7. – 11. 6. 2021
magisterské štúdium – všetky fakulty: 7. – 11. 6. 2021
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 28. 6. – 2. 7. 2021
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 29. 7. 2021
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 11. 7. – 13. 8. 2021
Deň otvorených dverí – jesenný termín: 26. – 28. 11. 2020
Fakulta prírodných vied: 26. 11. 2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 28. 11. 2020
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. 11. 2020
Filozofická fakulta: 27. 11. 2020
Pedagogická fakulta: 26. 11. 2020
Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 10. – 11. 2. 2021
Nitrianske univerzitné dni: 21. 4. – 7. 5. 2021 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
BAKALÁRSKE študijné programy:
Predškolská a elementárna pedagogika
 • Zimný semester
          2. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠK a 1. roč. ZŠ, bloková prax
 • Letný semester
          1. roč.: marec – máj (2. 3. – 11. 5. 2021 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ a ŠK, priebežná prax
          2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
          3. roč.: február (2. 2. – 26. 2. 2021 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • Zimný semester
          1. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – hospitačná prax v bežnej škole, bloková prax
          2. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: december – 16. – 27. 11. 2020 – 40 hod. – špeciálnopedagogická hospitačno-výstupová prax v špeciálnej škole, bloková prax
 • Letný semester
         1. roč.: apríl – 19. – 30. 4. 2021 – 30 hod. – hospitačná prax v špeciálnej škole, bloková prax
         2. roč.: apríl – 19. – 30. 4. 2021 – 40 hod. – prax v špeciálnom výchovnom zariadení, bloková prax
         3. roč.: február – 2. – 26. 2. 2021 – 40 hod. – špeciálnopedagogická prax súvislá, v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a dvojpredmetové štúdium, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy):
 • Zimný semester: 3. roč. – október – december – 7. 10. – 9. 12. 2020 – 20 hod. – streda – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Zimný semester
1. roč.: október – december – 8. 10. – 10. 12. 2020 – 30 hod. – priebežná motivačná prax (hospitácie), štvrtok – materská škola
2. roč.: december – 7. 12. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – súvislá asistentská prax I. (hospitácie) – školský internát
3. roč.: október – december – 5. 10. – 7. 12. 2020 – 30 hod. – priebežná výstupová prax – pondelok, centrum voľného času (hospitácie),
 • Letný semester
1. roč.: marec – máj – 3. 3. – 12. 5. 2020 – 30 hod. – priebežná hospitačná prax – školský klub detí
2. roč.: máj – jún (po dohode) – 20 hod. – súvislá asistentská prax II. – ŠkVP, bloková prax
3. roč.: február – 2. – 26. 2. 2021 – 40 hod – súvislá výstupová prax – v mieste bydliska v ŠKD a CVČ
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Zimný semester
        1. roč.: december (7. – 11. 12. 2020 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
        2. roč.: október – december (8. 10. – 10. 12. 2020 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
 • Letný semester
        1. roč.: marec – máj (4. 3. – 14. 5. 2021 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
        2. roč.: február – marec (2. 2. – 12. 3. 2021 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax, v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • Letný semester
  1. roč.: marec – máj – 2. 3. – 11. 5. 2021 – 60 hod. – výstupová prax školského špeciálneho pedagóga v bežnej škole, priebežná prax – utorok
  2. roč.: február – marec – 60 hodín – 2. 2. – 26. 2. 2021 – súvislá prax v poradenskom zariadení (ZŠ) v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a dvojpredmetové štúdium, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)
 • Zimný semester
      1. roč.: december (30. 11. – 11. 12. 2020 – 40 hod.) – pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
      1. roč.: apríl (19. – 30. 4. 2021 – 40 hod.) – pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
      2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 2. 2. – 26. 2. 2021
                                                            60 hodín – 2. 3. – 31. 3. 2021
Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Zimný semester
       1. roč.: november – 23. 11. – 27. 11. 2020 – pedagogická prax I. , bloková – výstupová, školský internát
       2. roč.: október – december – 29. 10. – 8. 12. 2020 – 30 hod. – pedagogická prax III., priebežná – utorok, tretí sektor, ŠI, CVČ
 • Letný semester
       1. roč.: máj – jún (po dohode) – 30 hod. – pedagogická prax II., ŠkVP, bloková prax
       2. roč.: február – marec – 60 hodín – 2. 2. – 26. 2. 2021, pedagogická prax IV. – súvislá prax v mieste bydliska
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF 2. marca 2020.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

L3 banner studium new

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2020/2021
Začiatok výučby v zimnom semestri:
28. septembra 2020
Zápisy študentov:
Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 28. 9. 2020 – 19. 12. 2020 (12 týždňov)
Skúškové obdobie: 21. 12. 2020 – 12. 2. 2020 (8 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2020
Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2020
Predzápisy predmetov na letný semester: od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2021
Celouniverzitná dovolenka: 24. 12. 2020 – 5. 1. 2021 (nástup do práce 7. 1. 2021)
Imatrikulácie – ZRUŠENÉ
FPV                   12. 11. 2020 o 9.00 h
FSVaZ                12. 11. 2020 o 11.30 h
FSŠ                   10. 11. 2020 o 11.30 h
FF                      11. 11. 2020 o 10.00 a 12.30 h
PF                     10. 11. 2020 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 11. 11. – 27. 11. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
17. 11. 2020 – utorok – Deň boja za slobodu a demokraciu
24. 12. 2020 – štvrtok– Štedrý deň
25. 12. 2020 – piatok – 1. sviatok vianočný
1. 1. 2021 – piatok – Nový rok
6. 1. 2021 – streda – Sviatok Troch Kráľov
2. 4. 2021 – piatok – Veľký piatok
5. 4. 2021 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2021 – sobota – Sviatok práce
8. 5. 2021 – sobota – Deň víťazstva nad fašizmom 5. 7. 2021 – pondelok – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Letný semester:
Výučbové obdobie: 15. 2. 2021 – 15. 5. 2021 (13 týždňov)
 • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 15. 2. 2021 – 17. 4. 2021 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 17. 5. 2021 – 10. 7. 2021 (8 týždňov) 
 • Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2021 – 15. 5. 2021 (4 týždne)
 • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2021 – 7. 5. 2021 (3 týždne)
Predzápis na zimný semester 2021/2022: 15. 3. – 3. 4. 2021
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 9. 7. 2021
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 19. 9. 20201
 
Štátne skúšky 
 Činnosť Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium
 Odovzdanie záverečných prác  17. 4. 2021*  17. 4. 2021*
 Posúdenie záverečných prác  18. 5. 2021  15. 5. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
 -----------------  19. 5. – 21. 5. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 2. termín
 -----------------  24. – 25. 8. 2021
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 3. termín
 -----------------
 Podľa harmonogramu
1. termín AR 2021/22***
 
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín  27. 5. – 5. 6. 2021  20. 5. – 31. 5. 2021
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín  25. 8. – 27. 8. 2021**  25. 8. – 27. 8. 2021**
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2021/22***
 
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2021/22***
 
Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2020/21 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2021.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2021/22.
Promócie:
Fakulta prírodných vied: 17. – 18. 6. 2021, 6. – 7. 7. 2021, 5. 10. 2021
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 30. 6., 1. – 2. 7. 2021
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. – 29. 6. 2021, 8. 7. 2021
Filozofická fakulta: 21. – 22. 6. 2021, 8. – 9. 7. 2021, 7. – 8. 10. 2021
Pedagogická fakulta: 23. – 25. 6. 2021, 6. 10. 2021
Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 17. 6. 2021
Promócie Nitrianskej letnej univerzity: 14. 7. 2021
Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium:
 • PF a FSVaZ: 12. – 15. 4. 2021
 • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 7. – 11. 6. 2021
magisterské štúdium – všetky fakulty: 7. – 11. 6. 2021
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 28. 6. – 2. 7. 2021
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 29. 7. 2021
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 11. 7. – 13. 8. 2021
Deň otvorených dverí – jesenný termín: 26. – 28. 11. 2020
Fakulta prírodných vied: 26. 11. 2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 28. 11. 2020
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. 11. 2020
Filozofická fakulta: 27. 11. 2020
Pedagogická fakulta: 26. 11. 2020
Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 10. – 11. 2. 2021
Nitrianske univerzitné dni: 21. 4. – 7. 5. 2021 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
BAKALÁRSKE študijné programy:
Predškolská a elementárna pedagogika
 • Zimný semester
          2. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠK a 1. roč. ZŠ, bloková prax
 • Letný semester
          1. roč.: marec – máj (2. 3. – 11. 5. 2021 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ a ŠK, priebežná prax
          2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
          3. roč.: február (2. 2. – 26. 2. 2021 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • Zimný semester
          1. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – hospitačná prax v bežnej škole, bloková prax
          2. roč.: december – 7. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: december – 16. – 27. 11. 2020 – 40 hod. – špeciálnopedagogická hospitačno-výstupová prax v špeciálnej škole, bloková prax
 • Letný semester
         1. roč.: apríl – 19. – 30. 4. 2021 – 30 hod. – hospitačná prax v špeciálnej škole, bloková prax
         2. roč.: apríl – 19. – 30. 4. 2021 – 40 hod. – prax v špeciálnom výchovnom zariadení, bloková prax
         3. roč.: február – 2. – 26. 2. 2021 – 40 hod. – špeciálnopedagogická prax súvislá, v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a dvojpredmetové štúdium, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy):
 • Zimný semester: 3. roč. – október – december – 7. 10. – 9. 12. 2020 – 20 hod. – streda – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Zimný semester
1. roč.: október – december – 8. 10. – 10. 12. 2020 – 30 hod. – priebežná motivačná prax (hospitácie), štvrtok – materská škola
2. roč.: december – 7. 12. – 11. 12. 2020 – 20 hod. – súvislá asistentská prax I. (hospitácie) – školský internát
3. roč.: október – december – 5. 10. – 7. 12. 2020 – 30 hod. – priebežná výstupová prax – pondelok, centrum voľného času (hospitácie),
 • Letný semester
1. roč.: marec – máj – 3. 3. – 12. 5. 2020 – 30 hod. – priebežná hospitačná prax – školský klub detí
2. roč.: máj – jún (po dohode) – 20 hod. – súvislá asistentská prax II. – ŠkVP, bloková prax
3. roč.: február – 2. – 26. 2. 2021 – 40 hod – súvislá výstupová prax – v mieste bydliska v ŠKD a CVČ
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Zimný semester
        1. roč.: december (7. – 11. 12. 2020 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
        2. roč.: október – december (8. 10. – 10. 12. 2020 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
 • Letný semester
        1. roč.: marec – máj (4. 3. – 14. 5. 2021 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
        2. roč.: február – marec (2. 2. – 12. 3. 2021 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax, v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • Letný semester
  1. roč.: marec – máj – 2. 3. – 11. 5. 2021 – 60 hod. – výstupová prax školského špeciálneho pedagóga v bežnej škole, priebežná prax – utorok
  2. roč.: február – marec – 60 hodín – 2. 2. – 26. 2. 2021 – súvislá prax v poradenskom zariadení (ZŠ) v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a dvojpredmetové štúdium, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)
 • Zimný semester
      1. roč.: december (30. 11. – 11. 12. 2020 – 40 hod.) – pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
      1. roč.: apríl (19. – 30. 4. 2021 – 40 hod.) – pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
      2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 2. 2. – 26. 2. 2021
                                                            60 hodín – 2. 3. – 31. 3. 2021
Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Zimný semester
       1. roč.: november – 23. 11. – 27. 11. 2020 – pedagogická prax I. , bloková – výstupová, školský internát
       2. roč.: október – december – 29. 10. – 8. 12. 2020 – 30 hod. – pedagogická prax III., priebežná – utorok, tretí sektor, ŠI, CVČ
 • Letný semester
       1. roč.: máj – jún (po dohode) – 30 hod. – pedagogická prax II., ŠkVP, bloková prax
       2. roč.: február – marec – 60 hodín – 2. 2. – 26. 2. 2021, pedagogická prax IV. – súvislá prax v mieste bydliska
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF 2. marca 2020.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail: 
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo