Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Exkurzie

Exkurzia je povinný predmet pre študnetov programov dennej formy štúdia. Úlohou exkurzie je pohocopiť súvislosti medzi teóriou a praxou.

Prihlásenie na exkurziu

Študenti sa prihlasujú na exkurziu pomocou systému AIS (predmet Exkurzia). Po prihlaseni na predmet je potrebné navštíviť veduceho exkurzie. Veducemu exkurzie je potrebné nahlásiť meno, adresu a číslo občianskeho preukazu študenta pre oragnizacne potreby.

Poučenie k exkurzii

Exkurzie môžu prebiehať počas plnej pracovnej prevádzky závodov, preto je nevyhnutné:

 • dodržiavať pokyny pedagogického dozoru
 • pohybovať sa s celou skupinou, nevzďaľovať sa od nej
 • nedotýkať sa technologických zariadení
 • nerušiť hlučným a iným nevhodným správaním výklad sprevádzajúcich pracovníkov ani ostatných pracovníkov závodu
 • dodržiavať ich upozornenia a požiadavky o bezpečnosti počas exkurzie


Ďalšie dôležité upozornenia

Počas exkurzie je potrebné:

 • dodržiavať časy stretnutí, odchodov na exkurzie, príchodov na ubytovňu a pod.
 • dodržiavať bezpečnostné opatrenia a program exkurzie
 • predchádzať úrazom a všade dodržiavať poriadok (v prípade, že ktokoľvek utrpí úraz, alebo poranenie ihneď upozorniť vyučujúceho)
 • stravovanie si počas exkurzie treba zabezpečiť individuálne (ak nie je uvedená iná možnosť), kupovanie potravín počas exkurzie v obchodoch, bufetoch a reštauráciách bude umožnené, priebežne o tom budú študenti informovaný
 • v čase organizovanej činnosti nie je dovolené požívať alkohol a iné omamné látky, čokoľvek čo neschváli vedúci alebo dozor konajúci exkurzie
 • vzďaľovať sa len so súhlasom vyučujúceho


Disciplinárny priestupok

Za disciplinárny priestupok v zmysle hrubého porušenia pravidiel možno študentovi uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

 • pokarhanie
 • neudelenie absolvovania tohto predmetu
 • náhrada za poškodenie alebo zneužitie majetku vhodnou formou kompenzácie
 • podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené
 • úplne vylúčenie zo štúdia vysokej školy