Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Didaktika technických predmetov v odbore 1.1. 10 Odborová didaktika (denná, externá forma)
Doktorandskému štúdiu je na katedre venovaná sústavná a cieľavedomá pozornosť. Je zabezpečený systém kontroly plnenia úloh doktorandov. Doktorandi v rámci plnenia doktorandských povinností sa zúčastňujú výučby na katedre a podieľajú sa na posudzovaní bakalárskych záverečných prác.