Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Celoživotné vzdelávanie

Katedra techniky a informačných technológií sa v celoživotnom vzdelávaní venuje nasledujúcim oblastiam:

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

Ľudové remeslá – inovačné vzdelávanie

Interaktívne tabule a multimediálna podpora výučby – inovačné vzdelávanie

Univerzita tretieho veku

  • Digitálna fotografia
  • Digitálna kamera
  • Hrnčiarstvo
  • Informačné technológie 1
  • Informačné technológie 2
  • Ľudové remeslá 1
  • Ľudové remeslá 2

Rigorózne štúdium

Učiteľstvo techniky v odbore 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (PaedDr.)