Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Stredoškolská technická olympiáda - STO

Dňa 21.3.2023 sa na Katedre techniky a informačných technológií uskutočnil druhý ročník Stredoškolskej technickej olympiády - STO. Hlavným cieľom Stredoškolskej technickej olympiády, bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním. Študenti mali za úlohu odprezentovať svoju prácu, alebo projekt, ktorý spracovali na strednej škole vo forme ročníkovej práce, stredoškolskej odbornej činnosti, alebo vlastného projektu, ktorý súvisel s témou olympiády. Na olympiádu sa prihlásilo 21 študentov z celého Slovenska, ktorí prezentovali spolu 15 odborných prác v troch sekciách. Prvá sekcia sa zameriavala na elektrotechniku, druhá na služby a tretia na strojárstvo. Na výber najlepších prác alebo projektov dohliadala odborná komisia zložená s pedagógov, doktoranda a študenta magisterského štúdia techniky v nasledovnom zložení: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková a Bc. Benjamín Kovács.

Kvalita prezentovaných prác bola na veľmi vysokej úrovni, preto mala komisia ťažkú úlohu vybrať najlepšie práce z každej sekcie. Nakoniec komisia vybrala za najlepšie tieto práce:

Sekcia: Elektrotechnika

  1. miesto: Filip Líška s prácou: Elektronický prehadzovač - SPŠE Hálova 16, Bratislava
  2. miesto: Daniel Zavarský s prácou: RGB svetelná hlava - SPŠE Hálova 16, Bratislava
  3. miesto: Bruno Gieci - Matúš Bátora  s prácou: Ekologická učebňa s použitím servera - SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Sekcia Služby

  1. miesto: Timea Klopčeková - Šimon Andrejčák s prácou: RFID karty - SPŠE Hálova 16, Bratislava
  2. miesto: Klaudia Urbánková s prácou: Produkt 21. storočia a jeho uvedenie na trh - SPŠ Dubnica nad Váhom
  3. miesto: Monika Mikušová s prácou: Patentovanie výrobku a tvorba ochrannej známky - SPŠ Dubnica nad Váhom

Sekcia: Strojárstvo

  1. miesto: Mário Valo - Matej Urban s prácou: Upgrade bicykla - Stredná priemyselná škola technická – Trnava
  2. miesto: Ľuboš Koníček s prácou: Ako na 3D tlačiareň - SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou
  3. miesto: Lukáš Čapla s prácou: Herný volant - Stredná priemyselná škola technická Trnava

Všetkým výhercom, ale aj zúčastneným v mene Katedry techniky a informačných technológií srdečne gratulujeme. Veľkú vďaku si zaslúžia aj tútori a pedagógovia, ktorí vzdelávali a viedli zúčastnených študentov.

Fotogaléria

Text: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. – Katedra techniky a informačných technológií - PF

Foto: Bc. Benjamín Kovács,