Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

ŠVOUČ 2016

Dňa 6. apríla 2016 organizovala Katedra techniky a informačných technológií katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré má už dlhoročnú tradíciu. Cieľom súťaže je prezentovať výsledky vedeckej činnosti študentov, ale aj  podeliť sa o informácie a skúsenosti, ktoré získali počas prípravy a realizácie svojich výskumov, či projektov. Aj v školskom roku 2015/2016 mali študenti možnosť  prihlásiť svoje práce, podľa ich zamerania, do dvoch sekcií:

  1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
  2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Odborná komisia pracovala pod vedením doc. PaedDr. Danky Lukáčovej, PhD. a rozhodla o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

Umiestnenie Meno a priezvisko Názov práce Školiteľ
1. Mgr. VANĚK  Lukáš Konštrukčné prvky organu Mgr. Ján Širka, PhD.
2. KUŽELOVSKÝ  Lukáš UNITY 3D – Tvorba výučbových materiálov Mgr. Peter Kuna, PhD.
3. FORRÓ František Výroba netradičného hudobného nástroja - kalimba Mgr. Ján Širka, PhD.
3. PIPÁŠOVÁ Petra Analýza rizík v potravinárskej výrobe doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

 

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria