Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Výsledky súťaže ŠVOČ 2019

Dňa 24.4.2019 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ, v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali témam z oblasti didaktiky, techniky a informatiky. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2019, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
odborný garant ŠVOČ

Čítať ďalej...

ŠVOČ 2019

Katedra techniky a informačných technológií Vás pozýva na katedrové kolo súťaže ŠVOČ, ktoré sa bude konať 24.4.2019 o 9,00 hodine na KTIT v miestnosti č. 112.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti študujúci študijný program Technika, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Súťažné sekcie:
1. Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov.
2. Bezpečnosť a hygiena pri práci.

Čítať ďalej...

Katedrové kolo ŠVOČ

Dňa 25.4.2018 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre konala súťaž ŠVOČ,v rámci ktorej sa odbornej komisii predstavili študenti so svojimi prácami. Súťažiaci sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venovali nielen didaktickým témam, ale aj odborným témam z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výhercovia boli odbornou komisiou, ktorej predsedala doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., navrhnutí na reprezentáciu UKF v Nitre na medzinárodnej konferencii študentov Olympiáda Techniky 2018, ktorú organizuje Západočeská univerzita v Plzni. Všetkým výhercom blahoželáme k úspešnému umiestneniu a prajeme úspešnú reprezentáciu v Plzni. Všetkým zúčastneným, a ich školiteľom, ďakujeme za vynaloženú energiu súvisiacu s prípravou súťažných prác.

Čítať ďalej...