Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Výhercovia katedrového kola ŠVOUČ

Názov sekcie: Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov, Bezpečnosť a hygiena pri práci

Termín konania: 28. apríla 2015
Začiatok súťaže: o 9,00 hodine

Komisia:
Predseda:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Členovia:
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Mgr. Ján Širka, PhD.
Ing. Tomáš Molnár - doktorand

1. miesto

Bc. Miroslav Kopecký
Hlavolamy
Školiteľ: doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

2. - 3. miesto
Bc. Marek Števík
Zariadenie na meranie elektrických potenciálov na povrchu keramických materiálov
Školiteľ: prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.

Bc. Krištofik Michal – Bc. Višňovský Erik
Užívateľská príručka pre AutoCAD 2014 a jej využitie v predmete technika na ZŠ
Školiteľ:doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

Výhercom blahoželáme!